Inlägg av admin

Internationalism och globalt ansvar

Finland är i centrum av beslutsfattandet i EU och har varit medlem av FN:s säkerhetsråd under 2020-talet. Det nordiska samarbetet har ökat märkbart; handeln har ökat liksom universitetsutbytet mellan länderna. De finländska universiteten lockar utländska studeranden som allt oftare väljer att stanna i Finland efter sina studier. De finländska ungdomarna har världens bästa språkkunskaper. Finlands […]

Konst och kultur

Konstämnen har en allt viktigare position inom undervisningen i grundskolan. Andelen timmar har fördubblats sedan år 2019. De kommunala musikinstituten och konstskolorna har ökat sitt elevantal med 50%. Skillnader i resurser mellan den olika kommunerna har jämnats ut. Finansieringen för konst- och kultur är 1,2% av statsbudgeten (2019: 0,7%) Export av produkter som hänför sig […]

Arbete och näringsliv

Antalet medelstora företag har vuxit med 30% i förhållande till antalet små företag. Lokala avtal är möjliga i alla företag och är den vanligaste formen av arbetsmarknadsavtal i små och medelstora företag. Pappornas andel av föräldraledigheterna är över 40% Ensamföretagare och löntagare har samma socialskydd. Företag meddelar sin kolbalans i samband med bokslutet. Pensionsåldern har […]

Energiproduktion

I Finland produceras inte energi med fossila bränslen. Den nordiska energimarknaden har utvecklats; över Bottenviken till Sverige och från Lappland till Finnmarken har vi byggt nya bättre elförbindelser. Finland är självförsörjande vad el beträffar Överloppsgödsel från jordbruket går i sin helhet til biogas och dylik produktion. Värmenätet är bidirektionellt i alla tätorter över 30 000 […]

Trafiken

Spårförbindelsen till S:t Petersburg tar högst 90 minuter och Tallintunneln, som ägs gemensamt av Finland och Estland, är under arbete. Spårtrafikens andel av alla resor över 200 km har ökat märkbart. Vi säljer inte mera nya personbilar som enbart går på fossila vätskebaserade bränslen. Trafikens utsläpp har minskat med 50% sedan 2019 40% av alla […]

Miljö, bioekonomi och mat

Förädlingsgraden inom träindustrin har stigit märkbart och skogsindustrin klarar sig bra på den internationella marknaden Finlands kolsänka är över 30m ton CO2ekv. Finlands energiproduktion är koldioxidneutral Utsläppshandeln har utvidgats till att gälla uppvärming och trafik och gäller globalt. EUs utsläppskvot har anpassats till vår andel av den resterande kolbudgeten. Återvinningsgraden för samhällsavfall är över 65% […]

Utbildning och kunnande

Norden är som helhet världens 3:e bästa universitets- och produktutvecklingsregion efter USA och Kina. En stor del av de finländska ungdomarna studerar i övriga nordiska länder och motsvarande mängd nordiska studeranden studerar i Finland. Examina är ekvivalenta. Det har skapats ett omfattande internationellt ekosystem för kunnande kring Aalto-universitetet och Helsingfors Universitet. Det lockar såväl utländska […]

Hälsa och välfärd

Bashälsovården har säkrats genom att se över dimensioneringarna för läkare och sjuksköterskor Kunderna har segmenterats på den offentliga sjukvårdens sida och servicen har skräddarsytts enligt segmentens verkliga behov. Vi har tagit i bruk en Case-manager-modell som stöder samarbetet mellan social- och hälsovårdstjänster så att vi kan garantera att kundernas helhetssituation förstås och rätt vård produceras. […]

Nordiskt samarbete och en levande tvåspråkighet

Finland är ett land med nettoimmigration, som också lockar till sig studeranden från sina närområden. De finländare som studerar utomlands ser det som naturligt att de återvänder till Finland eftersom vi här värdesätter internationell erfarenhet och vill bygga internationella nätverk. Norden är som helhet världens 3:e bästa universitets- och produktutvecklingsregion efter USA och Kina. En […]

Valda delar

Finland är ett land med nettoimmigration, som också lockar till sig studeranden från sina närområden. De finländare som studerar utomlands ser det som naturligt att de återvänder till Finland eftersom vi här värdesätter internationell erfarenhet och vill bygga internationella nätverk. Norden är som helhet världens tredje bästa universitetsregion efter USA och Kina. Med järnväg komer […]