Adlercreutz: Vi ska inte själva försvåra sysselsättningsmålen

Snabba förändringar i omvärlden gör att regeringens mål att höja sysselsättningsgraden till 75 procent ter sig mera ambitiöst dag för dag, säger Anders Adlercreutz, gruppordförande och riksdagsledamot för SFP.

– I Tyskland minskade industriproduktionen under det andra kvartalet. Brexit kastar en skugga över Europa och Trumps handelskrig leder till en allmän ovisshet oh pessimism. Allt detta måste reflekteras i både höstens budgetuppgörelse och de kommande arbetsmarknadsförhandlingarna, understryker Adlercreutz.

Han hänvisar till en färsk utredning av ETLA där det konstateras att det så kallade konkurrenskraftsavtalet har haft stor betydelse och stärkt Finlands konkurrenskraft de senaste åren.

– Det är en trend vi inte får bryta. Samtidigt vet vi, att i synnerhet den genomförda ökningen av den årliga arbetstiden med 24 timmar kommer att väcka mycket diskussion när arbetsmarknadsförhandlingarna kommer igång.

– Vi har varit i en situation som denna tidigare också. I ekonomiskt goda tider har vi med egna beslut försämrat vår konkurrenskraft. Jag hoppas att alla som sitter vid förhandlingsborden fördjupar sig i den forskning som finns och har is i magen, säger Adlercreutz.

En sysselsättningsgrad på 75 procent kräver att vi skapar cirka 60 000 nya arbetsplatser i Finland.

– För att vi ska lyckas i det arbetet måste vi ta till en bred palett med åtgärder. Inga åtgärder skall vara uteslutna, helt som vi skrivit i regeringsprogrammet. Vare sig det gäller aktivmodellen – vars effekter utreds i en rapport från VATT som publiceras senare i höst – konkurrenskraftsavtalet eller konkreta stödåtgärder ska inga beslut fattas förrän vi har klara kalkyler på vad de leder till. Vi har inte råd att själva försvåra våra sysselsättningsmål, säger Adlercreutz.

Adlercreutz: Gymnasieantagning på basen av medeltal endast i läseämnen bör omprövas

Adlercreutz: Gymnasieantagning på basen av medeltal endast i läseämnen bör omprövas
Om en vecka fortsätter många skolelever sin skolbana i gymnasiet. Gymnasieantagningen baserar sig på medeltalet i de sk läseämnena. Anders Adlercreutz, riksdagsledamot för SFP och ordförande för Hem och Skola i Finland, efterlyser en offentlig diskussion om hur konst- och färdighetsämnen, ämnen som inte hör till gruppen läseämnen, borde beaktas i bedömningen av ungdomars färdigheter.

Kampen om studieplatserna är hård. Framtidens arbetsliv kommer att präglas av de förändringar artificiell intelligens och teknologins utveckling kommer att föra med sig. I den situationen är det värt att fundera på om vi borde ge icke-läsämnen en större tyngd. Det, att det är svårt att bedöma dem objektivt skall inte var ett hinder – jag är säker på att den frågan går att lösa, säger Adlercreutz.

– ”Everything we teach should be different from machines. If we do not change the way we teach, 30 years from now we will be in trouble”, sade Jack Ma, den kinesiska nätbutikjättens Ali Babas grundare, nyligen på World Economic Forum. Vi bör lära ut det, som skiljer oss från maskiner. Och vi måste se behovet av förändring nu.

Gymnastik, hushållslära samt teknisk och textilslöjd ger färdigheter som behövs i ett arbetsliv som i allt högre grad kräver självständigt agerande och kreativitet. Konstämnen som musik och bildkonst ger färdigheter i icke verbal kommunikation, skapande verksamhet och att tolka känslor – färdigheter som alla är viktiga inte bara i framtidens arbetsliv utan för ett allmänt välbefinnande, säger Adlercreutz.

Adlercreutz om regeringsprogrammet: SFP:s värderingar syns tydligt

SFP:s värderingar syns tydligt i det nya regeringsprogrammet och många av förnyelserna innebär konkreta förbättringar i finländarnas vardag. Det betonade gruppordförande Anders Adlercreutz i riksdagens debatt om regeringsprogrammet på tisdag.

Adlercreutz välkomnar en kursändring när det gäller satsningar på utbildning och innovation. Målet att höja sysselsättningsgraden till 75 procent är inte lätt – det  kräver attityd och en målmedveten politik. Det betyder satsningar på utbildning, arbetsmarknad och infrastruktur, men också en lång rad andra åtgärder.

– Vi genomför en familjeledighetsreform för att göra arbetslivet mera jämställt. Vi ökar utbudet av arbetskraft genom att underlätta arbetskraftsrelaterad invandring. Vi förbättrar möjligheterna för företag att ta in internationellt kunnande genom att göra det lättare för utländska studeranden att bli kvar i Finland och arbeta.

Adlercreutz understryker en internationell inriktning i regeringsprogrammet och satsningarna på att utveckla landets tvåspråkighet. Hans ser programmet som mycket trovärdigt när det gäller klimatpolitiken.

– Vi har som mål att göra Finland till världens första koldioxidneutrala välfärdsstat. Arbetet mot klimatförändring är också en stor möjlighet för Finland och för vår industri, säger Adlercreutz.

Riksdagen debatterar regeringsprogrammet hela dagen i dag och i morgon.

Adlercreutz: En rörelses själ ligger i dess värderingar

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz fokuserade i sitt tal på Svenska folkpartiets partidag i Vasa på partiets värderingar och framtid.

– Under hela sin snart 120 år långa existens har SFP som parti försvarat fri konkurrens och marknadsekonomin. Vi kan med goda skäl kalla oss ett företagarparti. Samtidigt har vi medvetet jobbat för en nordisk välfärdsmodell, för att trygga minoriteters rättigheter. Vi är ett liberalt parti som försvarar jämställdhet, mänskliga rättigheter – alla människors lika värde, säger Adlercreutz.

Adlercreutz kommer som gruppordförande att fokusera på ett gott samarbete mellan riksdagsgruppen, ministrarna och i riksdagen över partigränserna.

– En rörelses själ ligger i dess värderingar. När vi nu inleder en ny riksdagsperiod är det viktigt att vi använder tillräckligt mycket tid till att klargöra vårt partis strategi och värderingar – vart vi vill komma. Att vi använder tid till att fundera på hur vi helt konkret kan få vårt program att bli verklighet, säger Adlercreutz.

Adlercreutz betonade i sitt tal att SFP är en inkluderande folkrörelse med aktiva runt om i hela Finland och att det finns en klar beställning på SFPs politik.

– Vår kärnuppgift är att göra vår värdegrund och våra tankar synliga för så många finländare som möjligt. När idéerna är i centrum skall det inte ha betydelse var den som talar står. Vare sig man bor i Kuopio, Rovaniemi, Jakobstad eller Helsingfors skall man känna att man är i centrum av beslutsfattandet. Det är jämlikhet, avslutar Adlercreutz.

Anders Adlercreutz leder Svenska riksdagsgruppen

Svenska riksdagsgruppen har valt riksdagsledamot Anders Adlercreutz till ny ordförande för riksdagsgruppen. Adlercreutz efterträder Thomas Blomqvist som igår tillträdde som minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– Det är en stor ära att få leda Svenska riksdagsgruppen. Vi har ett ambitiöst regeringsprogram och två utmärkta ministrar i justitieminister Henriksson och minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Blomqvist. Genom ett gott samarbete inom riksdagsgruppen, med våra ministrar och över partigränserna med de övriga partierna ska jag göra mitt yttersta för att regeringsprogrammets målsättningar uppnås, säger Adlercreutz.

Till gruppens första vice ordförande valdes Mats Löfström och till andra vice ordförande Sandra Bergqvist.

Adlercreutz: Arbetet för en hållbar skattereform måste inledas genast

Statens jubileumsfond Sitra presenterade idag sin modell för en skattereform för hållbar utveckling. SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz ser många likheter mellan Sitras modell och SFP:s förslag. Enligt Adlercreutz är det nu viktigt att så snabbt som möjligt inleda arbetet för en rättvis och hållbar skattereform.

– Sitras reformförslag återspeglar i mycket tankar som vi i SFP har tagit upp i våra skuggbudgetar och i vårt klimatprogram. Det känns bra att märka att vi varit på rätt spår. Alla av Sitras modeller betonar en skatteväxling från skatt på arbete, som allmänt anses vara den skadligaste beskattningsformen, till beskattning av konsumtion. Detta har även SFP lyft fram i flera sammanhang, säger Adlercreutz.

Alla modeller har analyserats och modellerats och visar på klara resultat: de leder alla till ökad ekonomisk aktivitet och växande BNP, ökad sysselsättning och – viktigast av allt – minskade utsläpp.

– Klimatskeptikerna skrämmer ofta allmänheten med scenarier där industrin flyttar bort och klimatarbetet leder till arbetslöshet och en försämrad ekonomisk situation. Sitras kalkyler visar klart att så inte är fallet. Vi vet att ren teknologi är en växande marknad. Finland är redan väl positionerat för att kunna ta stora andelar av den marknaden. Enbart Neste och Outotec har idag positiva koldioxidavtryck på åtta respektive sex miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen. Det här är inte någonting vi i Finland förlorar på, utan vinner.

– Men omställningen måste vara rättvis och socialt och geografiskt hållbar. Nästa regering bör inleda arbetet för en hållbar skattereform. Ju tidigare vi börjar, desto lättare blir arbetet. Och desto större ekonomisk nytta kan vi som land få från de marknader som hela tiden växer.

Adlercreutz: Finland har mycket att lära sig av Island

SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz ordnar idag ett seminarium där Islands ambassadör i Finland Árni Þór Sigurðsson berättar om vad Island har gjort för att dramatiskt minska användning av rusmedel bland unga. På 20 år har andelen som druckit sig berusad under den senaste månaden minskat från över 40 procent till sex procent, och andelen som använt cannabis har minskat från 15 procent till två procent.

– På Island har man insett betydelsen av att erbjuda barn och unga andra meningsfulla aktiviteter i stället för att hänga på gator och torg. Man har utvecklat eftermiddagsklubbarna och infört ett hobbykort som subventionerar hobbyavgifterna. Förändringen under denna 20-årsperiod är otrolig – vi i Finland har skäl att ta exempel från Islands modell för att förbättra barns och ungas välmående också hos oss, säger Adlercreutz.

I dag använder över 80 procent av de isländska barnen i de yngre tonåren hobbykortet. De flesta hobbyer tar slut före klockan 19, vilket innebär att familjerna har möjlighet att tillbringa mer tid tillsammans.

– Varje familj med barn vet hur utmanande det kan bli att få ihop vardagspusslet på ett fungerande sätt utan att minska på tiden man kan umgås tillsammans. I Finland borde vi också satsa på att förbättra möjligheterna kombinera skola med hobby och utveckla eftermiddagsklubbs-verksamheten för att underlätta vardagen för familjerna. En fungerande vardag med meningsfulla aktiviteter skapar mer välmående barn, unga och familjer.

SFP vill att Finland är en föregångare i klimatfrågor

– Jag är oerhört stolt över det klimatprogram vi nu jobbat fram. Det är ambitiöst och ligger i tiden och framhåller också de möjligheter som klimatförändringen kan innebära för Finland, säger SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Klimatförändringen och den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. SFP förbinder sig till att den globala uppvärmningen begränsas till max 1,5 grader och att Finland ska vara koldioxidneutralt år 2035. Vi kan göra mycket på hemmaplan, men Finland ska också vara en aktiv aktör i klimatfrågor i Norden, Europa, globalt samt i internationella organisationer.

– För att lösa klimatfrågan behövs mångsidiga åtgärder. Satsningar på ny teknik, forskning, utveckling och innovation är avgörande också i det här fallet. Arbetet mot klimatförändringen innebär stora möjligheter för företag som till exempel utvecklar mer hållbar teknologi. För att nå klimatmålen krävs omställningar i samhället. Vi måste därför se till att de som påverkas mest av omställningen inte lämnas ensamma, utan stöds för att kunna anpassa sig till de nya kraven. Människogrupper eller regioner som berörs särskilt mycket av omställningen behöver kompenseras, säger Henriksson.

– Vi ska både minska på våra utsläpp, men också binda kol från atmosfären i våra skogar och åkrar. Växande skog är vår viktigaste kolsänka, och denna kolsänka måste vi värna om. Våra åkrar har också en betydande potential att binda mera kol än idag Vi vill utarbeta en modell där skogsägare kompenseras för den kolsänka de upprätthåller. För att minska på utsläppen i trafiken måste vi satsa på kollektivtrafik, speciellt rälstrafik, och öka antalet elbilar och utsläppssnåla bilar genom beskattningsåtgärder, säger SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

– Uppvärmning och byggande står för en stor del av utsläppen i samhället. Vi vill sporra husägare att renovera så att värmesvinnet minskar och byggnaderna blir mer energieffektiva. Byggnaders miljöbelastning borde bedömas utgående från byggnadens hela livscykel, ända från produktion av material till återanvändning. Byggnader borde också kunna producera och lagra egen el. Energiproduktionen ska vara fossilfri under 2030-talet, istället ska vi satsa på vindkraft, solenergi, bioenergi och jordvärme säger SFP:s vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

SFP lanserade sitt klimatpolitiska program på onsdagen. Du kan läsa hela programmet här.

Adlercreutz: Vi måste bli bättre på att stöda pojkar och unga män i skolan och hemma

Enligt en färsk utredning har andelen unga som är utanför arbetsliv och utbildning minskat i Finland. Speciellt situationen för unga män har förbättrats. Ordförande för riksdagens mansnätverk, riksdagsledamot Anders Adlercreutz (SFP) gläds över den positiva utvecklingen, men ser alltjämt orosmoln.

– Det finns fortfarande mycket som måste förbättras för att vi ska motverka marginalisering och stöda unga bättre under skolstigen. Skolan måste bli bättre på att känna igen problem och hjälpa i ett tidigt skede då det behövs. Vi måste satsa på jämställdhetsfostran och ha flera skolpsykologer, kuratorer och studiehandledare i skolorna. Ur Svenskfinlands perspektiv är det också verkligen oroväckande att inga nya studiehandledare har utbildats på svenska på många år, säger Adlercreutz.

Forskning visar att föräldrars mentala problem korrelerar speciellt med pojkars arbetsoförmögenhet som beror på mentala problem och ångeststörningar.

– Föräldrar och vårdnadshavare har en betydande roll i en ung människas liv. Om föräldern mår dåligt och lider av mentala problem reflekteras det också på barnet. Vi behöver mer resurser för mentalvård med låg tröskel för att stöda och vårda dem som behöver. Dessutom är det viktigt att vi satsar på att i samhället odla en atmosfär där alla – både pojkar och flickor, barn och vuxna – upplever att man får söka hjälp.

Riksdagens mansnätverk ordnade onsdagen 6 mars 2019 ett diskussionstillfälle om hur vi bättre kunde stöda pojkar och män i skolan och på så sätt motverka marginalisering.

Adlercreutz: Permanent uppehållstillstånd till utländska högskoleutexaminerade

Cirka 2 000 utländska studeranden avlägger högskoleexamen i Finland varje år. Bara en bråkdel av dem stannar i Finland efter avlagd examen. Det här är ett stort slöseri med resurser, säger SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

– Som land är det i vårt intresse att så många som möjligt av dessa högt utbildade personer kan och vill stanna i Finland. Vi behöver arbetskraft och vi behöver i synnerhet internationellt kunnande. Idag kan man efter avlagd examen ansöka om fortsatt uppehållstillstånd för ett år för att söka jobb. Det här är inte tillräckligt. Om en person vill studera i Finland, och till och med betalar sin universitetsutbildning själv – för det gör studeranden som kommer utanför EU- och EES-området i dag – finns det ingen logik bakom den tanken att man inte efter fullbordad examen ska få ett permanent uppehållstillstånd.

– Vi vet att vår exportindustri behöver utländska kontakter. Vi vet att anställandet av en person med utländskt ursprung korrelerar med ökad export. Och samtidigt vet vi att en tredjedel av alla företag i Nyland ser bristen på arbetskraft som ett hinder för deras tillväxt. Den här ekvationen har en enkel lösning: nästa regering måste avskaffa behovsprövningen av utländsk arbetskraft, men också skrida till åtgärder för att se till att de som studerar här vill och kan stanna, säger Adlercreutz.