Adlercreutz: Nya grepp behövs för att öka arbetsrelaterad invandring

Vi behöver radikalt snabbare lovprocesser och vårt samhälle behöver i grunden lägga om sin attityd när det gäller arbetsrelaterad invandring. Det betonar Anders Adlercreutz, gruppordförande för Svenska riksdagsgruppen.

–  Arbetsrelaterad invandring behövs för att höja sysselsättningsgraden. Våra företag vill växa och ha framgång internationellt. Då måste vi satsa på kunnande och då får inte långsamma lovprocesser bli ett hinder för rekrytering av kunnig personal, säger Adlercreutz.
Han hänvisar till Arbets- och näringsministeriets uppgifter om att år 2019 kunde cirka 65 000 nya arbetsplatser inte grundas på grund av att det saknades kunnig personal.

– Det här är oacceptabelt höga siffror. Konkreta åtgärder som ökar den arbetsrelaterade invandringen, måste finnas på regeringens bord då man om en vecka i halvtidsgranskningen tar beslut för att höja sysselsättningsgraden.

Adlercreutz tycker att regeringen i denna fråga borde lyssna på ekonomisten Vesa Vihriälä. Han har efterlyst förenklade lovprocesser, men också stark marknadsföring och förändrade attityder i samhället, så att invandrare känner sig välkomna.

– I Finland har vi en klar trend att den arbetsföra befolkningen minskar och det tillskott vi får beror nästan uteslutande på invandring. Det här är inte åsikter, utan realiteter som vi bör kunna acceptera och ta som en möjlighet, säger Adlercreutz.

– Vi bör utan dröjsmål verkställa regeringsprogrammets mål om att lovprocesserna helt enkelt inte får ta längre än 30 dagar. Dessutom behövs en snabbare process för experter och startupföretagare med familjer som kan ge beslut om uppehållstillstånd inom 14 dagar, säger han.

Adlercreutz: Satsa på företagsamhetsfostran i kommunerna!

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz vill sporra kommunerna till att investera i sina ungdomar genom att erbjuda dem företagsamhetsfostran i skolan.

– Företagsamhetsfostran för ungdomar ger viktiga färdigheter inför arbetslivet. Den erbjuder dem möjlighet att pröva sina vingar, att lyckas och misslyckas in en trygg miljö, utan ekonomisk risk. Den lär ut färdigheter i ekonomi men visar också hur kreativitet och samarbete kan bära långt. Det här är lärdomar som barn och unga säkert har nytta av i sitt kommande arbetsliv, säger Adlercreutz.

Adlercreutz lyfter fram till exempel Ung Företagsamhet r.f., som erbjuder kostnadsfria program i företagsamhet för skolor i Finland. Organisationen har just samlat in stöd för över 6 miljoner euro för att utvidga sin verksamhet.

– Jag vill uppmuntra alla kommuner att gå med i nätverk som exempelvis Ung Företagsamhet. På ett mycket konkret sätt har de redan invigt tiotusentals ungdomar på företagsamhetens väg. Det här är uttryckligen en satsning som bär frukt på sikt. En satsning på ungdomarna är en satsning på framtiden, på företagsamheten i Finland och på sysselsättningen.

Adlercreutz om Vänsterförbundets beskattningsutspel: Sysselsättningsåtgärderna ska vara i fokus i halvtidsrian

I halvtidsrian i april kommer regeringen att dra upp riktlinjer för resten av regeringsperioden. Ekonomin och sysselsättningen måste vara i fokus, säger Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Samtidigt är han orolig för de tankar om skatteförhöjningar för företag som Vänsterförbundet kastat fram.

– Här gäller det att inte skapa oro, utan förtroende. Det är helt klart att detta inte är rätt läge för att minska på investeringsincitamentet eller öka företagarnas skattebörda. Skattepolitikens riktlinjer har vi dragit upp i regeringsprogrammet och dem ska vi hålla oss till, säger Adlercreutz.

Det är framförallt de olistade företagens dividender som väckt diskussion.

– Det nuvarande systemet har uppkommit av goda skäl. Vi vill inte att pengar som kunde investeras i nya företag i allt högre grad ska fly till exempel till fastighetsmarknaden. Diskussionen gagnas inte av trångsynt beskattningspopulism: alla dividender som betalas ut beskattas. Och resultatet som är grunden för dividendutbetalning är redan det beskattat.

Adlercreutz anser ändå att det nog finns skäl att i en större reform se utmaningarna i det nuvarande systemet.

– Man kan med fog säga, att företag med stora tillgångar nu favoriseras i förhållande till startup-företag och att det nuvarande systemet skapar en tröskel för börsnotering. Men utgångsläget för en framtida reform kan inte vara en ökning av skattetrycket, någonting som skulle hämma tillväxten och dynamiken. Vi behöver en reform som sporrar till företagande och som skapar ett neutralt och dynamiskt företagsklimat.

Adlercreutz välkomnar familjeledighetsmodellen: Den kräver också en attitydförändring

Idag presenterades regeringens modell för den kommande familjeledighetsreformen. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz gläds över att reformen går framåt och att modellen möjliggör en jämnare fördelning av ledigheterna föräldrarna emellan.

– Modellen ger en tydlig indikation till att föräldraledigheterna ska delas – och att de ska delas jämnt. Nu är det upp till var och en att detta också förverkligas i praktiken. Det kräver en attitydförändring, säger Adlercreutz.

Adlercreutz betonar att ett jämställt arbetsliv kräver att föräldrarna i en mycket större utsträckning delar på familjeledigheterna.

– Bara genom att dela på ledigheterna kan vi ändra dagens melodi – det att väntevärdet är det, att mamman stannar hemma. Utgångspunkten för både föräldrar och arbetsgivare skall vara det, att bägge föräldrar använder sin andel. Den här modellen styr oss nu i rätt riktning mot ett mer jämställt familje- och arbetsliv.

Adlercreutz i öppningsdebatten: Viktigt med fortsatt starka sysselsättande åtgärder

– Vi kan vara nöjda med mellanbetyget för Finlands hantering av coronakrisen. Vi är också på rätt väg gällande sysselsättningspolitiken. Redan nu har denna regering – trots att vi samtidigt skött en epidemiologisk och ekonomisk kris – gjort lika betydande sysselsättningsåtgärder som den föregående regeringen under hela sin period.

Det betonade Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz i riksdagens öppningsdebatt idag.

– Denna regering har gjort flera betydande strukturella reformer som vi ser resultaten av i år. Vi har förlängt läroplikten, återinfört subjektiv rätt till småbarnspedagogik och fattat beslut om flera konkreta sysselsättningsåtgärder, till exempel slopandet av pensionsslussen. Dessa är viktiga reformer, säger Adlercreutz.

– I en situation där den internationella konjunkturen är svår att förutspå är det emellertid väsentligt att vi själva gör allt vad vi kan för att säkerställa en konkurrenskraftig ekonomi.  I regeringens kommande halvtidsgransking vill SFP lyfta fram lokala avtal och en utvidgning av hushållsavdraget. Vi vill också förbättra sysselsättningstjänsterna och se över det inkomstrelaterade arbetslöshetsunderstödet.

I årsskiftet tog Finland över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Adlercreutz betonar vikten av det nordiska samarbetet trots de rådande coronabegränsningarna.

– Det är lika viktigt som förut att människor och företag kan verka fritt inom Norden och att vi tillsammans med våra grannar hanterar gemensamma utmaningar, som till exempel klimatkrisen. Under Finlands ordförandeskap måste vi stärka världens bästa gemenskap, världens starkaste regionbrand.

Adlercreutz välkomnar ny professur i ägarskap: Synsättet på ägande är i radikal förändring

Ett starkt finländskt ägande kräver kapital men också kunskap om samhället. Det handlar inte bara om att hantera kapitalet, utan i allt högre grad också om att hantera dess inverkan på samhället, säger Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen, om den nya professuren i ägarskap som med hjälp av privata donationer inrättas vid Aalto-universitetet.

– Ägandet har flera aspekter. I takt med att Milton Friedmans tes om företagens främsta syfte, aktieavkastning framför allt annat, minskar i värde stiger andra faktorer fram: ägaren förväntas bära ett allt större socialt ansvar i och med att våra utmaningar också globaliseras. Ägandet har inte bara ett ekonomiskt avtryck utan också ett socialt och ekologiskt avtryck. Det här ser jag som ett viktigt forskningsområde för den kommande professuren, säger Adlercreutz.

– Det är fråga om en unik satsning, också i globalt hänseende. I en allt mer global värld där kapital och företag byter ägare i snabb takt är ägandets natur och i synnerhet företagsägandets natur i snabb förändring. Det här är en professur som svarar på ett konkret behov.

– I Finland har vi länge fått se hur våra nya företag ofta i ett tidigt skede köps upp av utländska aktörer. Det är ett tveeggat svärd. Det är alltid bra när finländska företag hittar investerare, men samtidigt hoppas jag att man via denna professur kan ta fram forskning som stärker våra företag och hjälper dem i den internationella konkurrensen. Att den kunde hjälpa att öka volymen av företag som ser Finland som sitt långsiktiga hem och oss politiker att fatta beslut som stöder denna utveckling.

Rekryteringen har inletts och målsättningen är att den nya professorn ska kunna påbörja sitt arbete senast i början av år 2022.

Adlercreutz omvald till gruppledare

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz från Kyrkslätt har återvalts till gruppordförande för Svenska riksdagsgruppen.

Till gruppens första viceordförande valdes Ålands riksdagsledamot Mats Löfström och till andra viceordförande riksdagsledamot Sandra Bergqvist från Pargas.

Det blev återval över hela linjen. Samma trio har lett SFP-gruppen sedan 2019.

Adlercreutz är glad för förtroendet.

– Att leda gruppen är ett privilegium som jag är tacksam för. Riksdagen har åter ett utmanande år framför sig. Vi ska ta landet ut ur den epidemiologiska krisen och samtidigt få ekonomin på fötter igen. I det här arbetet har vår riksdagsgrupp en stor och viktig uppgift, säger Adlercreutz.

Adlercreutz om slopande av pensionsslussen: Viktigt steg för att höja sysselsättningsgraden för äldre

Regeringen har i dag bestämt att slopa den så kallade pensionsslussen för att främja sysselsättningen för äldre arbetstagare över 55 år. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är mycket nöjd.

– Det här är en lösning som alla vinner på. Enligt kalkylerna leder detta till 10 300 nya sysselsatta samtidigt som det stärker den offentliga ekonomin med 165 miljoner euro. Det här är en stor sak, ett stort framsteg och en reform som kommer att ha en stor positiv effekt. Inte genast, men på sikt, säger Adlercreutz.

Med pensionsslussen avses äldre arbetslösas rätt att få arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar efter det att maximitiden 500 dagar har gått ut. Enligt Adlercreutz har detta system i praktiken blivit diskriminerande mot äldre arbetstagare.

– Det har skapat ett väntevärde för att äldre anställda är en grupp som man så snabbt som möjligt borde slussa ut i pension. Det här vill vi bli av med, och nu blir vi av med det, säger Adlercreutz.

Han är nöjd med att regeringen gör precis som den lovat. Eftersom arbetsmarknadsparterna inte lyckades enas om ett paket som stärker sysselsättningen för äldre, tog regeringen nu de besluten. Samtidigt som pensionsslussen slopas, har regeringen bestämt att stödja arbetstagare över 55 år genom att förbättra omställningsskyddet.

– Det är klart att vi måste bygga upp en helhet. Vi skapar stödmekanismer, som ger möjlighet till utbildning och omskolning. Genom att förvärvsinkomstavdraget höjs för dem som har fyllt 60 år, får de äldre också en välkommen skattelättnad, säger Adlercreutz.

Adlercreutz: Allt bygger på en ökad sysselsättningsgrad – strukturella reformer behövs

Vi måste hålla ekonomin flytande och ta oss över svackan som orsakats av coronapandemin, underströk Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz i riksdagens responsdebatt om budgeten för 2021.

– Idag finns det få alternativ. Men i ett längre perspektiv måste den offentliga ekonomin fås i balans. Våra stora problem är den ökande statsskulden och en sackande sysselsättningsnivå. För att kunna finansiera välfärdsstaten måste vi hålla sysselsättningsgraden så hög som möjlig. SFP och Svenska riksdagsgruppen vill se reformer som ökar flexibiliteten. Vi bör avskaffa behovsprövningen av utländsk arbetskraft och vi behöver en reform som möjliggör lokala avtal, säger Adlercreutz.

Adlercreutz betonade även vikten av mer jämlikhet och välmående i arbetslivet.

– Arbetslöshetsnivån för de som är över 55 år är inte något vi kan vara stolta över. Det system vi har idag leder otvetydigt till åldersdiskriminering och ojämlikhet, och vi måste hitta en lösning till det. Detsamma gäller välmående i arbetslivet överlag – psykiska problem har blivit den vanligaste orsaken till att sjukpensionera sig. Här behöver vi förebyggande åtgärder och bättre tillgång till vård.

– Det här är utmanande tider. Och även om vissa beslut ofta gärna flyttas framåt, finns det ingen ursäkt för att inte göra strukturella reformer. Nästa år höjs läroplikten. Det är en stor sak. Men allt bygger på en ökad sysselsättningsgrad, och här återstår ännu en del att göra.

Adlercreutz om OECD:s rapport: Ett budskap som måste tas på allvar – vi behöver en vägkarta för att få ekonomin i balans

OECD kom ut med sin landsrapport om Finland på torsdagen. Enlig Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är analysens slutsatser inte oväntade.

– OECD lyfter upp de ömma punkterna vi känner till: vår statsskuld ökar och sysselsättningsnivån sackar efter. Det är ett budskap som måste tas på allvar. Samtidigt som vi i dagens läge inte har många alternativ i den ekonomiska politiken, måste vi snabbt bygga upp en trovärdig, konkret stig som leder till en balans i den offentliga ekonomin, säger Adlercreutz.

Finlands specialproblem, den höga arbetslösheten i det äldre segmentet av arbetstagare, lyfts även upp i rapporten.

– När det gäller arbetslösheten bland de som är över 55 år kan vi inte slå oss för bröstet. Det är synd att arbetsmarknadsparterna inte kom till en gemensam syn i frågan och nu är det upp till regeringen att fatta beslut. Det system vi har idag leder otvetydigt till åldersdiskriminering och ojämlikhet. När vi uppehåller incitament till att inte hålla kvar de äldre i arbete, att inte satsa på dem, skjuter vi oss själva i foten.

I OECD-rapporten efterlyses också en mer flexibel arbetsmarknad. Adlercreutz vill se reformer som ökar flexibiliteten.

– Vi har demografiska utmaningar och en styv arbetsmarknad. För att kunna finansiera välfärdsstaten måste vi hålla sysselsättningsgraden så hög som möjlig. Vi behöver en reform som möjliggör lokala avtal och som samtidigt stärker förtroendet på arbetsplatsen. Detta kunde ske till exempel genom att ge arbetstagarna en roll i företagens ledning, via exempelvis en styrelseplats. Det skulle gagna alla.