Puhe RKP:n puoluekokouksessa 26.9.2020

Bästa partidag,

Bara det att jag sitter här hemma och tittar in i en telefonskärm visar att det här är ett år då ingenting är som vanligt. Vi är inte alla tillsammans i en stor sal. Somliga av er är där i Vanda. Andra, som jag, på distans.

Stora skärmar framför näsan. Små skärmar i handen. Den telefon som filmar det här har jag spänt upp med ett gummiband i bokhyllan. Med egna mackor bredvid på bordet.

Man får ta situationen som den kommer.

Och det har vi gjort under det här året. Vi har fattat beslut på basen av ibland bristfällig information. Ibland oklar vetenskap. Alltid i stunden.

I en kris är bilden aldrig klar. I det stora hela, och trots sporadiska oklarheter i postgången, tycker jag man kan säga att åtgärderna varit de rätta både vad gäller tidpunkt och omfattning. Vi såg inte blint framåt. Vi hade inte skygglapparna på. Vi agerade sansat lugnt, motiverat. Det arbetet som Anna-Maja och Thomas gjorde i regeringen skall alla finländare vara tacksamma för.

Vi har lyckats hålla smittspridningen på en moderat nivå och framförallt lyckats väl i att skydda dem som hör till riskgruppen. Också om vi tittar på ekonomin har vi tillsvidare klarat oss med förhållandevis lindriga följder.

Förhållandevis är nyckelordet. Samtidigt som vi kan glädja oss för att vi klarat oss någorlunda bra jämfört med många andra länder i att förhindra spridandet av viruset, är vi mycket medvetna om att många företag lider. Många finländare har förlorat sitt arbete. Och det kommer antagligen att bli värre.

Och coronan är inte vårt enda bekymmer. Vår befolkning blir äldre och det inverkar på vår försörjningsbalans. Världens maktpoler förskjuts och Kinas inflytande växer. Demokratin utmanas på många håll och polariseringen hotar lamslå våra samhällen. Biodiversitetsförlusten hotar vår matproduktion och hela jordklotets biologiska mångfald.

I utmanande tider behövs ledarskap. Hurdana ledare kan hantera en kris? Vad kan vi som parti göra för Finland, hur kan vi som individer och som parti visa ledarskap? Vad borde jag göra som ordförande för riksdagsgruppen?

Jag tror att det finns två egenskaper som vi behöver särskilt mycket i en kris. Den ena är flexibilitet, den andra kreativitet, förmågan att lösa problem. När situationen förändras ändras också våra sätt att fungera.

Jag har talat med otaliga människor under krisens gång. Många säger, att krisen tvingat dem att tänka om. Att omprioritera. En kanske är glad för att hen hittat mera tid för familjen. En annan berättar om en fördjupad naturrelation. Men det finns också mycket osäkerhet om vart världen är på väg. Och osäkerhet föder rädsla och oro. Eftersom krisen formar oss kan vi inte heller göra politik på samma sätt som tidigare.

Jag är övertygad om att vi just nu måste lyssna med ett särskilt öra på samhället runt omkring oss. Vi måste vara flexibla och leda människor genom den oundvikliga förändring som väntar. Vi måste visa prov på en förmåga att lösa problem. Vi måste skapa en tillit till att vi kan komma starkare ur den här krisen.

Arvoisa puoluekokouksen väki,

Politiikka on minulle omille arvoille uskollisena pysymistä. Kritiikinkin uhalla. Kuluneen vuoden aikana on ollut erityisen hienoa huomata, että RKP on puolueena vahva myös kriisissä. Se on täynnä ihmisiä, jotka jakavat arvoni. Monia, jotka eivät myöskään ole valmiita luopumaan arvoistaan tiukassakaan tilanteessa. Juuri siksi uskon, että RKP:llä voi olla juuri tässä hetkessä ja maailmatilanteessa vakaan muutosjohtajan ja luovan ongelmanratkaisijan rooli.

Seuraavaksi nostan kissan pöydälle. RKP on maantieteellisesti jakautunut puolue. Suomen eteläinen ja läntinen rantaviiva on pitkä ja siihen mahtuu monia erilaisia paikalliskulttuureja. Juuri tuolle viivalle suurin osa meistä sijoittuu: on helsinkiläisiä opettajia, uusmaalaisia taksikuljettajia, varsinaissuomalaisia viljelijöitä, vaasalaisia sähköinsinöörejä, närpiöläisiä lammasfarmareita ja pietarsaarelaisia pankkijuristeja.

Puolueen sisällä, koko maassamme, on vallinnut jonkinlainen kaupunki–maaseutu -vastakkainasettelu, jota on myös ajoittain ruokittu – jos ei meidän itsemme, niin median toimesta. Muutosjohtajan ja ongelmanratkaisijan roolissa olemme uskottavia vain, jos pystymme ratkomaan omat ristiriitamme. Uskon, että olemme tähän valmiita. Uskon myös, että olemme valmiita toimimaan monikielisemmin, mikä on edellytys puolueemme vahvistumiselle. Se on siksi mahdollisuus, ei uhka.

Bästa partidag,

Men tillbaka till våra värderingar. De som skall hjälpa oss ur krisen.

Ett litet land som Finland klarar sig inte ensamt. Vi behöver andra. Vi behöver växelverkan, vi behöver utbyte av åsikter och tankar, vi behöver export. Vi ska inte definiera vad det betyder att vara finländare så snävt som möjligt, utan det skall definieras så brett som möjligt.

För vi är ett parti för öppenhet.

Koska avoimuuteen sitoutuminen auttaa meitä taistelemaan populismia vastaan.

Ett litet land som Finland kan inte vara bäst på allting. Men vi skall göra ett högt kunnande till en kritisk framtidsfråga. Utbildning, forskning och utveckling är helt avgörande för att vi skall vara framgångsrika i framtiden.

För vi är ett parti för bildning och kunnande.

Koska osaamisen edistäminen tukee sivistyneen demokratian toteutumista.

Klimatförändringen är vårt största hot på längre sikt. Klimatförändringen kan förändra allting. Men lösningen är inte enkel, den är inte svartvit. Lösningen är ofta både och – men på ett smart sätt. Lösningen bygger på ett starkt ekosystem men den kräver också dem som brukar detta ekosystem.

För vi är ett parti för miljön.

Koska ilmaston suojelu ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on monella tapaa kohtalonkysymys.

Hållbarhetsgapet växer om vi inte kan skapa tro på framtiden. Vi skall bygga framtidstro och ett tryggt samhälle i vilket man vill bilda familj. I vilket man tror på morgondagen. I vilket man kan fungera jämlikt, på lika villkor, oberoende av kön, ålder, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.

För vi är ett parti för jämställdhet.

Koska ihmisten välinen tasa-arvo on edellytys demokratian toteutumiselle.

Juuri näihin arvoihin ja arvostuksiin nojaten otamme eduskuntaryhmässämme vastaan syksyn. Tiedämme jo nyt, että siitä tulee äärimmäisen intensiivinen.

Om arbetet i regeringen emellanåt varit omänskligt intensivt så har det varit lugnare i riksdagen. I vanliga fall skulle vi ha betat igenom en hel del av regeringsprogrammet i det här skedet. Nu har det varit lugnare.

Ja, och ni vet vad som kommer efter lugnet.

Anna-Maja, Thomas, Bimba, Eva, Sandra, Mats, Jocke, Mikko och Anders och jag. Henrik, Christel och Hanna på kansliet, och våra assistenter på riksdagen – vi kommer verkligen att få känna att vi lever.

Vi har en gigantisk SOTE-reform på kommande, en reform som lämnar mycket att önska. Anna-Maja var tydlig i sitt tal. Finansieringsmodellen är oacceptabel. De privata aktörernas ställning är problematisk. Här krävs allas vår insats för att få den på rätt fötter. Vi skall reformera andra stadiets utbildning, vi skall göra en familjeledighetsreform och mycket mera.

Samtidigt som vi skall försöka få Finlands ekonomi på fötter igen.

Och man kan med fog säga – om vi misslyckas med det konststycket, så har inte de andra reformerna så mycket betydelse. Det är mycket som står på spel nu. Och vi kommer att göra vårt allt utan att någonsin släppa våra värderingar ur sikte.

SFP skall se det komplexa och mångfasetterade i våra ekosystem. SFP skall se den stora bilden, megatrenderna och skapa förutsättningar för förnyelse och innovation. Vi skall leda förändringen. Vi skall bygga broar. Vi skall lita på varandra, vi skall ge varandra styrka, för tillsammans är vi mer än summan av våra beståndsdelar. För att det är vårt jobb. För att vi kan.

Bästa partidag,

Om vi ser på de faktorer som gör Finland till ett attraktivt land för oss finländare, för företagare, för utländska investerare så stiger frågor som trygghet, jämställdhet, god utbildning, obefintlig korruption fram. Därför är en ansvarsfull ekonomisk politik alltid också socialpolitik. Politik skall binda sig till långsiktiga, hållbara mål. Det är SFP:s linje. Det är riksdagsgruppens linje. Det är motsatsen till trumpism.

Bästa partidag,

Tongångarna i den politiska debatten kan antingen ge oss krafter att ta oss an framtidens utmaningar eller så kan den förlama oss. Det är ett faktum som alla politiker borde känna ansvar för. Det är någonting som vi inom SFP skall komma ihåg. Det är någonting som svenska riksdagsgruppen betonar varje dag. Vi skall fokusera på lösningar och samarbetsvilja.

Vi skall fokusera på förståelse och förstånd.

Tack.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *