Minister Adlercreutz besöker universitet för att tala om de olika möjligheterna att arbeta i EU

uropa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz kommer under våren att besöka flera finländska universitet för att berätta om och diskutera möjligheterna att arbeta i EU. Syftet med universitetsturnén är att öka de studerandes intresse för en EU-karriär och ge grundläggande information om EU-uppgifter.

”Ju fler finländare som arbetar vid EU:s institutioner, desto bättre är kunskapen om Finlands särdrag. Att öka de finländska ungdomarnas intresse för en EU-karriär är ytterst viktigt också med tanke på påverkansarbetet inom EU. Det ligger i Finlands intresse att de som rör sig i korridorerna i Bryssel har en kontaktyta till den finländska vardagen. För ungdomarna erbjuder en EU-karriär en ypperlig möjlighet att påverka i frågor som är av avgörande betydelse för hela världen”, säger minister Adlercreutz.

Turnén inleddes vid Åbo universitet den 12 mars och går vidare till Tammerfors universitet (den 8 april), Vasa universitet och Åbo Akademis campus i Vasa (den 9 april), Jyväskylä universitet (den 22 april) samt Helsingfors universitet och Aalto-universitetet (den 23 april). Det planeras en fortsättning på turnén under hösten 2024.

Tillställningarna är avsedda för studerande, men även universitetspersonal får delta. I tillställningarna deltar en EU-specialsakkunnig från statsrådets kansli som berättar mer om arbetsmöjligheterna i EU, ansökningsprocessen och åtgärderna för att främja EU-rekryteringar i Finland.

För att säkerställa en politik som tar hänsyn till alla EU-länders och hela unionens intressen är det viktigt att EU-institutionerna har anställda från alla medlemsländer i lika stor omfattning.

Finländarnas relativa andel av de anställda vid EU-institutionerna kommer att minska drastiskt till följd av pensioneringar. Dessutom har antalet sökande och i synnerhet antalet finländare som klarat EU:s uttagningsprov varit på nedgång. Därför riskerar finländarna att snart bli underrepresenterade i EU.

Målet är inte bara att förbättra finländska tjänstemäns kännedom om EU och främja rekryteringen av finländare till EU, utan också att uppmuntra nyutexaminerade, studerande och unga att söka sig till EU-uppgifter.

Som en del av påverkansarbetet inom EU har statsrådet stärkt åtgärderna för att främja EU-rekryteringar och de resurser som används för dem. Våren 2024 grundar statsrådets kansli ett nätverk för intressegrupper, dit man även bjuder in bland annat organisationer för högskolestuderande och högskolerektorer. Målet är att intensifiera samarbetet mellan olika aktörer och att sprida information om EU-rekryteringar.

EU-institutionerna erbjuder också flera möjligheter till praktik. Praktik kan vara en mycket nyttig erfarenhet oavsett om man fortsätter att arbeta i EU eller inte. Alla EU-institutioner har egna antagningar till praktik, oftast ett par gånger om året.

Arbete i EU erbjuder en möjlighet att främja unionens värden: fred, frihet, demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. I EU:s tjänst är det möjligt att arbeta med frågor som påverkar alla EU-medborgare, bland annat med klimatfrågor, säkerhet och digital omställning.

EU-institutionerna betalar konkurrenskraftig lön till sina anställda. Utbildningsutbudet är mångsidigt och arbete inom EU erbjuder möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling under hela karriären.

Adlercreutz: SFP kan flytta både berg och gallupsiffror

– Inom SFP finns en vilja att göra och en vilja att jobba. Och med den viljan flyttar vi både berg och gallupsiffror, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, som har meddelat att han ställer upp i SFP:s partiordförandeval.

Adlercreutz presenterade idag sin vision för Svenska folkpartiet på en pressträff på ett café i Helsingfors.

– SFP är ett parti för vilket företagsamhet är kärnan i näringspolitiken. Vi värnar om den nordiska välfärdsmodellen och en sund ekonomi. Vi är också bättre lämpade än något annat parti att förena stad och landsbygd, för till skillnad mot övriga partier så är vi starka i båda verkligheterna. Det som förenar oss är mycket mer än platsen där vi bor eller vad vi jobbar med, säger Adlercreutz

– SFP är en brobyggare som jobbar mot polarisering och för demokrati. Vi förstår vikten av mångfald i en värld med allt fler motsättningar – inget parti har lika goda förutsättningar att tackla dessa utmaningar som vi.

I sitt tal tangerade Adlercreutz sin syn på ett inkluderande modernt ledarskap som dagens samhällsklimat behöver.

– I ett litet parti ska vi vara speciellt bra på att lyfta upp varandra. Därför vill jag ge mera utrymme åt våra partiaktiva på alla plan. Jag uppskattar rakt tal, och rak konstruktiv kritik. Det att vi stöder varandra utesluter inte att vi utmanar varandra. Att våga ifrågasätta är det enda sättet att utvecklas. Och för att kunna ifrågasättas måste man känna sig trygg, säger Adlercreutz

– Jag vill skapa en kultur där alla kan känna sig trygga.

Adlercreutz anser att SFP har potential att nå nya väljargrupper och öka sitt inflytande.

– Det finns gott om utrymme för oss att växa. Det att vi behöver försöka appellera till en bredare skara väljare betyder inte att SFP förändras. Det betyder inte att SFP överger sin kärna. Det betyder att SFP stärker sin förmåga att påverka, säger Adlercreutz.

Anders Adlercreutz har varit riksdagsledamot i nio år, gruppordförande i fyra år och minister sedan förra sommaren. Till sin utbildning är Adlercreutz arkitekt och han var företagare i över 15 år innan han valdes in i riksdagen. Han är gift, har fem barn och bor i Kyrkslätt.

SFP:s väljer partiordförande partidagen i Helsingfors 14-16.6.2024. Nuvarande ordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson ställer inte upp för omval.

Adlercreutz: Använd Rysslands frysta tillgångar för Ukraina

– Det finns hundratals miljarder i frysta ryska tillgångar i Europa – rent moraliskt och logiskt borde dessa användas för att stödja Ukraina och bygga upp det som Rysslands brutala anfallskrig förstört, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, som på tisdag deltog i det allmänna rådets möte i Bryssel.

– Vi behöver nu i snabb takt utreda vilka lagliga vägar som finns för att göra det här möjligt, säger Adlercreutz

På lördagen den 24 februari blir det två år sedan Rysslands brutala invasion av Ukraina. EU har lovat hjälpa Ukraina så länge det behövs, och det budskapet även upprepades på rådsmötet. Enligt Adlercreutz stöder EU-länder Ukraina i väldigt olika grad.

– Finlands sammanlagda stöd uppgår nu till 1,8 miljarder euro och som bäst förbereds det 23:e stödpaketet till Ukraina. Skulle hela Europa följa Nordens och Baltikums ledning när det gäller stödet till Ukraina skulle situationen se väldigt annorlunda ut. Jag hoppas att alla medlemsländer skulle inse stundens allvar, säger Anders Adlercreutz.

Minister Adlercreutz i Berlin: I det rådande världspolitiska läget behöver vi ett starkare och mer konkurrenskraftigt EU

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besökte Berlin den 30 januari. På programmet stod bland annat ett möte med Tysklands minister för Europafrågor och klimatfrågor Anna Lührmann och andra högnivåmöten.

Ministrarna Adlercreutz och Lührmann behandlade många aktuella EU-ärenden. De diskuterade bland annat läget i fråga om halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram. De diskuterade också den så kallade Ukrainafaciliteten på 50 miljarder euro, som har lagts fram som en del av halvtidsöversynen. På ministrarnas agenda stod också utvecklandet av EU:s inre marknad och betydelsen av rättvis konkurrens, unionens utvidgning samt energi- och klimatfrågor.

”I det rådande världspolitiska läget behöver vi ett starkare och mer konkurrenskraftigt EU. Vi bör fokusera på våra styrkor, särskilt på att utveckla den inre marknaden. Vi måste återgå till normala regler om statligt stöd så snart som möjligt, för att trygga EU:s styrka och konkurrenskraft. Vi får inte äventyra den jämlika inre marknaden, som utgör en stark grund för unionen”, säger minister Adlercreutz.

Fokus i diskussionen låg också på att främja säkerheten i Europa och rättsstatsprincipen. Ett annat viktigt tema var stödet till Ukraina i dess försvarskamp mot Rysslands olagliga anfallskrig.

”Europeiska rådet måste vid sitt möte den 1 februari nå en politisk överenskommelse om Ukrainafaciliteten och det långsiktiga stödet till landet. Vi måste också beslutsamt stärka den europeiska försvarsindustrins kapacitet och påskynda produktionen av ammunition. Det är också mycket viktigt att processen utifrån Ukrainas fredsinitiativ fortsätter och får så bred uppbackning som möjligt”, säger minister Adlercreutz.

I Berlin träffade minister Adlercreutz också Anton Hofreiter, ordförande för tyska förbundsdagens EU-utskott, Heiko Thoms, statssekreterare med ansvar för Europafrågor vid finansministeriet och Jörg Kukies, statssekreterare med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor och Europafrågor vid förbundskanslerns kansli.

Dessutom träffade minister Adlercreutz företrädare för Friedrich Naumann-stiftelsens direktion. Stiftelsen arbetar för frihet och demokrati.

Minister Adlercreutz reser till Berlin

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besöker Berlin tisdagen den 30 januari. På programmet står bland annat ett möte med Tysklands minister för Europafrågor och klimatfrågor Anna Lührmann och andra högnivåmöten.

I Berlin träffar minister Adlercreutz också Anton Hofreiter, ordförande för tyska förbundsdagens EU-utskott, Heiko Thoms, statssekreterare med ansvar för Europafrågor vid finansministeriet och Jörg Kukies, statssekreterare med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor och Europafrågor vid förbundskanslerns kansli.

Under mötena diskuteras många aktuella EU-ärenden samt de bilaterala relationerna mellan Finland och Tyskland. När det gäller EU-ärenden diskuteras bland annat halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram, den inre marknaden, unionens utvidgning och rättsstatsfrågor. Dessutom fokuserar diskussionerna på stöd till Ukraina i landets försvarskamp mot Rysslands olagliga anfallskrig.

Ministrarna med ansvar för EU-frågor fortsätter rättsstatsdialogen och diskuterar försvar av demokratin

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel måndagen den 29 januari. På allmänna rådets agenda står det belgiska EU-ordförandeskapets prioriteringar, lagstiftningspaketet om försvar av demokratin i Europa och rådets årliga rättsstatsdialog. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet.

Det belgiska ordförandeskapet kommer att presentera sina prioriteringar vid ett offentligt sammanträde. Ordförandeskapets prioriteringar är att 1) försvara rättsstatsprincipen, demokratin och sammanhållningen, 2) stärka konkurrenskraften, 3) genomföra en grön och rättvis omställning, 4) stärka agendan för sociala frågor och hälsofrågor, 5) skydda människor och gränser och 6) främja ett globalt Europa.

Rådet kommer att hålla en riktlinjedebatt om det paket om försvar av demokratin i Europa som kommissionen lade fram i december 2023. Diskussionen är offentlig. Avsikten är att ministrarna ska föra en preliminär diskussion om förslaget till direktiv om insyn i och registrering av intresserepresentation för tredjeländers räkning. Dessutom diskuterar de mer allmänt sätt att skydda demokratin, bidra till motståndskraftiga valprocesser och främja medborgarnas delaktighet. Demokratin, delaktigheten och förtroendet i samhället stärks i enlighet med regeringsprogrammet. Finlands ståndpunkt i frågan är ännu inte klar.

”Att försvara ett fritt samhälle och demokrati är en av de viktigaste frågorna just nu. Europa hotas klart av desinformation, och inför Europaparlamentsval är frågan både viktig och aktuell. Därför gläder det mig att det belgiska ordförandeskapet prioriterar frågan och att vi kan diskutera den i rådet”, säger minister Adlercreutz.

Rådet fortsätter sin årliga rättsstatsdialog genom att diskutera landskapitlen om Spanien, Frankrike, Kroatien och Italien i kommissionens rapport om rättsstatsprincipen. Finland fortsätter på sin långsiktiga linje i rättsstatsfrågor och främjar rättsstatsprincipen och bekämpningen av korruption i EU. Rådets rättsstatsdialog, som baserar sig på kommissionens årliga rapport om rättsstatsprincipen, är en viktig metod när det gäller att stärka rättsstatsprincipen i Europeiska unionen.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

Minister Adlercreutz i Washington D.C.: Den strategiska alliansen mellan Europa och Förenta staterna är vår styrka och vårt ansvar

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besökte Washington D.C. i Förenta staterna den 20–24 januari. Syftet med resan var att föra fram Finlands synpunkter på aktuella frågor som gäller samarbetet mellan Europa och Förenta staterna och att främja Finlands och Förenta staternas bilaterala relationer.

Minister Adlercreutz hade flera högnivåmöten med företrädare för Förenta staternas politiska partier och företagsledare. Ministern träffade bland annat den demokratiska senatorn John Fetterman och den republikanska senatorn Susan Collins. Vid diskussionerna i senaten behandlades Finlands och Förenta staternas nära relationer och alliansen mellan länderna, som nu är starkare än någonsin tidigare. Dessutom framhölls vikten av att stödja Ukraina i dess kamp mot Rysslands anfallskrig. Ukraina kämpar för hela den regelbaserade världsordningen och den fria världen.

”Ukraina måste uppnå en rättvis och hållbar fred. Vi måste stödja Ukrainas fredsinitiativ som skapar förutsättningar för en sådan fred. Det är ytterst viktigt att kriget inte slutar på ett sätt som gynnar Ryssland, som startat det olagliga och brutala anfallskriget. Det ligger också i allas vårt intresse att identifiera och motverka Rysslands falska krigspropaganda”, säger minister Adlercreutz.

Vid diskussionerna lyftes också fram betydelsen av relationerna mellan Europa och Förenta staterna, särskilt i dagens instabila värld präglad av kriser.

”Relationerna mellan Europa och Förenta staterna är nära och strategiskt mycket viktiga. Vi har gemensamma värderingar och intressen som understryker det här. Tillsammans har vi också världens mest omfattande och dynamiska ekonomiska relationer”, säger minister Adlercreutz.

Under sin resa hade minister Adlercreutz också högnivåmöten med företrädare för Lockheed Martin International, Google och Microsoft.

Minister Adlercreutz deltog även i ett diskussionstillfälle som ordnades av The Wilson Center. Under mötet diskuterades bland annat Finlands målsättningar på både EU-nivå och global nivå. Dessutom deltog ministern i en rundabordsdiskussion om stödet till Ukraina, de transatlantiska relationerna och utmaningarna i Europa, som ordnades av The German Marshall Fund of the United States (GMF).

Anders Adlercreutz i Washington DC: Stödet till Ukraina får inte vackla

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz talade den 22 januari på en tillställning på Wilson Center i Washington DC, där han bland annat berörde Finlands målsättningar under det kommande året, både globalt och inom EU. Adlercreutz betonade särskilt följderna av kriget i Ukraina och vikten av fortsatt stöd.

– Det verkar finnas en bristfällig förståelse för vad som står på spel i Ukraina, både i Europa och USA. Följderna av att Ryssland får något som ens påminner om en seger är dramatiska och behöver tas på allvar. Därför är det viktigt att vårt stöd till Ukraina fortsätter, säger Adlercreutz.

I december fattade Europeiska rådet det historiska beslutet att medlemsförhandlingar påbörjas med Ukraina och Moldova, och Georgien gavs status som kandidatland. Trots det syns tendenser på en försvagad vilja att stödja Ukraina på båda sidorna av Atlanten, en utveckling som oroar Adlercreutz.

– Vi står inför en total kollaps av den världsordning som byggts upp efter andra världskriget ifall staters suveränitet och självbestämmanderätt inte respekteras och gränser ändras med våld. Det här får konsekvenser som är betydligt större än den nu aktuella krisen. Ukraina kämpar alltså inte bara för sin egen framtid, säger Adlercreutz

Även Finlands NATO-medlemskap lyftes upp i diskussionen, och det faktum att det i år gått 75 år sedan alliansen bildades. Ett av Finlands första mål i Nato är förverkligandet av Sveriges medlemskap. I juli 2024 håller NATO ett toppmöte i Washington DC, det andra som Finland delta i som fullvärdig medlem av försvarsalliansen.

– Min personliga åsikt är att Ukraina borde bjudas in till toppmötet i Washington DC, även om deras medlemskap i NATO ännu ligger lite i framtiden, säger Adlercreutz.

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besöker USA för att föra fram Finlands synpunkter på aktuella frågor som gäller samarbetet mellan Europa och Förenta staterna och för att främja Finlands och Förenta staternas bilaterala relationer.

Diskussionen på Wilson Center modererades av professor Kristina Spohr från The London School of Economics and Political Sciences och kan ses i sin helhet på Wilson Centers Youtube-kanal: https://bit.ly/3OciGvo.

Minister Adlercreutz reser till Washington D.C.

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besöker Washington D.C. i Förenta staterna den 20–24 januari.

Minister Adlercreutz ska ha flera högnivåmöten med företrädare för Förenta staternas politiska partier och företagsledare. Ministern deltar i ett diskussionsmöte om Finlands prioriteringar och utmaningar 2024, som ordnas av Wilson Center. Han deltar också i ett diskussionsmöte som ordnas av The German Marshall Fund of the United States (GMF).

Syftet med resan är att föra fram Finlands synpunkter på aktuella frågor som gäller samarbetet mellan Europa och Förenta staterna och att främja Finlands och Förenta staternas bilaterala relationer.

Adlercreutz & Wickström: Vi vill se fler närtåg mellan Hangö och Helsingfors

Svenska folkpartiets riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Henrik Wickström gläds över att VR idag inledde sina första direkta tågturer mellan Helsingfors och Hangö. Både Adlercreutz och Wickström deltog i invigningen av den nya tågförbindelsen vid Helsingfors järnvägsstation idag. De åkte också båda med det första tåget från Helsingfors mot Hangö.

 -Det här en fantastisk regional nyhet för Västnyland. Trots att det ännu handlar om några enstaka turer i veckan skapar det en öppning för en framtida utveckling av kustbanan och trafiken mot Hangö. Vi hoppas att vi i takt med att kustbanan utvecklas får se fler tågturer mellan Västnyland och Helsingfors. Det är också bra om Ingå station igen kan öppnas för tågtrafik, konstaterar Adlercreutz och Wickström.

Både Adlercreutz och Wickström ser tågtrafiken som en viktig del av Västnylands framtid. Regionens kommuner behöver nu tillsammans med staten och VR utveckla tågtrafiken med sikte mot 2030, då Esbostadsbanan blir färdig.

-Det är viktigt att skapa en vision för hur tågtrafiken ska se, det hjälper kommunerna att locka till sig invånare. Det är också viktigt för oss att jobba för kustbanan och tågtrafiken mot Åbo. Vi hoppas att HRT-områdets invånare ska kunna använda VR:s nya tågförbindelse även inom den interna trafiken. Det är helt galet att man inte skulle kunna åka till exempel från Sjundeå till Helsingfors med nya H-tåget, säger Adlercreutz och Wickström.