Ministrarna med ansvar för EU-frågor förbereder Europeiska rådets decembermöte

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel tisdagen den 12 december. Huvudtemat för mötet är förberedelserna inför Europeiska rådets decembermöte. Rådet ska också godkänna slutsatser om utvärderingen av EU:s årliga rättsstatsdialog, om unionens utvidgning och om hanteringen av demografiska förändringar i Europa. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet.

På agendan för Europeiska rådets möte den 14–15 december står Ukraina, Mellanöstern, halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen, utvidgningen, säkerhet och försvar, migration och andra aktuella teman, bland annat hybridattacker, antisemitism, rasism och den strategiska agendan.

Finland anser att EU också i fortsättningen ska sätta ambitionsnivån högt när det gäller stöd till Ukraina. EU måste ge Ukraina mer långsiktiga utsikter för stöd och göra hjälpen till landet mer förutsägbar. Finland förespråkar starkt användning av den europeiska fredsfaciliteten och ytterligare kapitalisering av fonden i syfte att stödja Ukraina.

Finland anser att EU:s utvidgning, om den bygger på kandidatländernas egna meriter och uppfyllelse av medlemskapskriterierna, stärker unionens säkerhet, globala ställning och ekonomiska välfärd och främjar demokrati, rättsstatsutveckling och tillgodoseende av de grundläggande fri- och rättigheterna. Finland ställer sig bakom kommissionens rekommendation om att inleda förhandlingar om EU-medlemskap med Ukraina och Moldavien och godkänna förhandlingsramarna när de återstående villkoren har uppfyllts.

”Finland har en klar ståndpunkt i fråga om utvidgningen: vi välkomnar de nya länderna, men de måste uppfylla kraven. Vi kan se hur Ryssland pressar på EU:s närområden, och därför är det av avgörande betydelse att utvidgningsprocesserna får ett lyckat slut”, säger minister Adlercreutz.

Förhandlingarna om halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram är på slutrakan och avsikten är att Europeiska rådet ska enas om frågan vid sitt decembermöte. Finland formulerar sin slutliga ståndpunkt i fråga om förhandlingshelheten utifrån sitt övergripande intresse. Europeiska rådet ska fatta ett enhälligt beslut om halvtidsöversynen av budgetramen.

”Arbetet med halvtidsöversynen av budgetramen har gått i rätt riktning. Det är viktigt att se till att Ukraina får starkt stöd också i fortsättningen. Ukraina kämpar för sin existens och för den regelbaserade världsordningen. Vi har inte råd att låta bli att stödja landet i dess kamp. Stödet ska vara ett långsiktigt och starkt inslag i budgeten”, säger minister Adlercreutz.

Rådet har för avsikt att godkänna slutsatser om utvärderingen av rådets årliga rättsstatsdialog och om hanteringen av demografiska förändringar i Europa. När det gäller rättsstatsfrågor kommer Finland att fortsätta på sin långsiktiga linje och främja rättsstatsprincipen och bekämpningen av korruption i EU. I fråga om demografiska förändringar betonas det i slutsatserna att ingen EU-medborgare eller region i EU får lämnas efter i utvecklingen. Finland kan godkänna ordförandeskapets förslag till rådets slutsatser.

Det spanska ordförandeskapet och det tillträdande belgiska ordförandeskapet ska presentera en färdplan för den europeiska planeringsterminen 2024.

Rådet tar även del av kommissionens lägesrapport om förhandlingarna om ett associeringsavtal med Andorra och San Marino, och ordförandeskapet informerar rådet om förslaget till upprättande av EU:s makroregionala strategi för Atlanten.

Ministrarna kommer också att diskutera Spaniens begäran om att katalanska, baskiska och galiciska ska bli officiella språk i EU.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *