Ministrarna med ansvar för EU-frågor förbereder Europeiska rådets oktobermöte

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Luxemburg tisdagen den 24 oktober. Huvudtemat för mötet är förberedelserna inför Europeiska rådets oktobermöte. Rådet ska också fortsätta sin rättsstatsdialog med landsspecifika diskussioner. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet.

Allmänna rådet förbereder Europeiska rådets möte den 26–27 oktober och diskuterar utkastet till Europeiska rådets slutsatser. Teman för Europeiska rådets oktobermöte är stödet till Ukraina, halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram, ekonomi och konkurrenskraft, migrationens yttre dimension och aktuella frågor med anknytning till yttre förbindelser.

Finland anser att det är viktigt att EU fortsätter att reagera på Rysslands militära aggression mot Ukraina med kraftiga, effektiva och samstämmiga insatser. När det gäller halvtidsöversynen av budgetramen anser Finland att det är viktigt att olika finansieringsbehov sätts i prioritetsordning och att möjligheterna att omfördela finansieringen utnyttjas så omfattande som möjligt. Finlands syn på migrationspolitiken är att EU bör agera utifrån den migrationspakt som är under behandling och förbättra hanteringen av alla yttre gränser samt ingå partnerskap med ursprungs- och transitländerna. Finland anser att en fungerande inre marknad, en effektiv användning av de nuvarande EU-medlen och rättvis konkurrens som bygger på en hållbar ekonomi utgör grunden för EU:s konkurrenskraft på lång sikt, och är i nyckelroll när det gäller att lösa både nuvarande och framtida utmaningar.

”Den inre marknaden fungerar inte så smidigt för närvarande, och många länders förkärlek för statligt stöd innebär ur Finlands synvinkel en utmaning. Idén att använda statligt stöd som en hävstång för investeringar i grön omställning i länder där det inte finns några verkliga konkurrensfördelar på lång sikt är problematisk för hela EU. Det skulle försvaga unionens konkurrenskraft, och det förlorar vi alla på. Praxis för statligt stöd måste återgå till att följa de principer som gällde före pandemin”, säger minister Adlercreutz.

Ministrarna ska fortsätta rådets rättsstatsdialog genom att diskutera landskapitlen om Tyskland, Danmark, Irland, Estland och Grekland i kommissionens rapport om rättsstatsprincipen. Rådets rättsstatsdialog, som baserar sig på kommissionens årliga rapport om rättsstatsprincipen, är en viktig metod när det gäller att stärka rättsstatsprincipen i Europeiska unionen. Finland fortsätter på sin långsiktiga linje i rättsstatsfrågor och främjar rättsstatsprincipen och bekämpningen av korruption i EU. Det är särskilt viktigt att det finns en nära koppling mellan finansiering från unionens budget och respekt för rättsstatsprincipen, åtgärder mot missbruk av medel och förebyggande av korruption.

Vid mötet presenterar kommissionen också sitt meddelande av den 11 oktober 2023 om en verktygslåda som hänför sig till demografiska förändringar i Europa. I meddelandet presenteras de politiska instrument som medlemsländerna kan använda för att hantera demografiska förändringar och de sociala och ekonomiska konsekvenserna av dessa.

Ministrarna kommer också att utvärdera framstegen avseende Spaniens begäran om att inkludera katalanska, baskiska och galiciska i förordningen om EU:s språkregler.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *