Ministrarna med ansvar för EU-frågor inleder förberedelserna inför Europeiska rådets decembermöte och diskuterar EU:s vallagstiftning

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel onsdagen den 15 november. Rådet inleder förberedelserna inför Europeiska rådets möte i december och diskuterar många andra aktuella frågor, såsom kommissionens arbetsprogram för 2024, rättsstatsfrågor, EU:s vallagstiftning och Spaniens begäran om ändring av förordningen om EU:s språkregler. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet.

Allmänna rådet inleder förberedelserna inför Europeiska rådets decembermöte genom att diskutera dagordningen för mötet. På Europeiska rådets dagordning står Ukraina, Mellanöstern, EU:s utvidgning, halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen, säkerhet och försvar samt yttre förbindelser.

”I diskussionen om kommissionens arbetsprogram betonar jag att EU måste återgå till en normalt fungerande inre marknad. Inre marknaden utgör grunden för hela EU och är en viktig styrka. Stora länders statliga stöd snedvrider marknaden på ett sätt som inte är gynnsamt för helheten”, säger minister Adlercreutz.

Allmänna rådet fortsätter den preliminära diskussionen om EU:s förberedelser inför en eventuell utvidgning. Avsikten är att analysera utvidgningens konsekvenser för EU:s politik, finansiering, institutioner och beslutsfattande. Europeiska rådet fastställer närmare ramar för diskussionen om EU:s framtid.

”Kommissionens nyligen offentliggjorda utvidgningspaket för diskussionen ett steg framåt. EU:s utvidgning är en stor framtidsfråga. Rättsstatsprincipen och bekämpningen av korruption är avgörande frågor i utvidgningsdiskussionen”, konstaterar minister Adlercreutz.

Ministrarna för en riktlinjedebatt om Europaparlamentets förslag till reform av EU:s valakt. Liksom Finland har många andra medlemsstater förhållit sig mycket avvaktande till parlamentets förslag. Förutom upprättandet av transnationella listor och processen med toppkandidater har också bland annat den föreslagna gemensamma valdagen (9 maj), det allmänna införandet av brevröstning och förslagets konsekvenser för de nationella vallagarna och valtraditionerna väckt oro. Det är inte möjligt att revidera EU:s valakt i enlighet med parlamentets förslag inför valet 2024.

Kommissionen lägger fram för rådet sitt arbetsprogram för 2024. Finlands huvudsakliga prioriteringar i arbetsprogrammet för 2024 är kommissionens meddelande om klimatmål för 2040, kommissionens meddelande om reformer och politiköversyn inför utvidgningen samt strategin för den europeiska försvarsindustrin.

Rådet får lägesrapporter om rättsstatsprincipen i Polen och om respekten för EU:s värden i Ungern. Vid mötet fattas inga beslut om sakinnehållet, och det är inte heller aktuellt att rådet fastställer sin ståndpunkt. Finland fortsätter på sin långsiktiga linje i rättsstatsfrågor och främjar rättsstatsprincipen och bekämpningen av korruption i EU. Demokrati, rättsstatens principer och grundläggande och mänskliga rättigheter är grunden för all verksamhet i EU.

Ministrarna tar också del av en lägesrapport om förbindelserna mellan EU och Storbritannien. Ministrarna kommer även att utvärdera framstegen avseende Spaniens begäran om att katalanska, baskiska och galiciska ska bli officiella språk i EU.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *