Adlercreutz om regeringens sysselsättningsåtgärder: Övertygande helhet med sporrande element

Regeringen har idag 11.2.2022 kommit överens om åtgärder för att stärka den offentliga ekonomin med 110 miljoner euro. Paketet innehåller flera åtgärder för att främja sysselsättningen och därmed stärka den offentliga ekonomin.

– Det är en balanserad helhet som uppfyller de mål vi ställt. Man klarar sig ingen vart med bara käpp, utan det behövs också morot och stöd. I det här paketet finns många bra sporrande åtgärder som riktar sig på specifika problem på arbetsmarknaden, säger Adlercreutz.

Ett av besluten handlar om att man skall se över hur den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen kalkyleras.

– Den sk. ”eurofieringen” kommer att göra arbetslöshetsersättningssystemet mer sporrande och rättvist. Det är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Adlercreutz.

Regeringen beslöt dessutom att den tillfälliga höjningen av studerandes inkomstgränser blir permanent från och med år 2023. Det är något som SFP har länge jobbat aktivt för.

– Det är mycket viktigt att man får arbetserfarenhet i ett tidigt skede. Den nuvarande situationen där studeranden inte tar emot arbete för att de inte vill bli av med sitt studiestöd gagnar ingen. Det är ett stort steg framåt som kommer att föra mycket gott med sig, säger Adlercreutz.

Regeringen har redan tidigare fattat beslut om en stor mängd sysselsättningsfrämjande åtgärder. Många av dem är märkbara strukturella reformer som till exempel slopandet av pensionsslussen, som anses vara en starkt bidragande orsak till det att arbetslösheten är stor bland äldre arbetsföra befolkningen. Med detta paket tar vi igen ett steg närmare den sysselsättningsgrad på 80% som SFP eftersträvar.

Adlercreutz och Biaudet tar plats i Nordiska Rådet

– Vi behöver en gemensam vision om Nordens framtid

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz har valts till ordinarie medlem i Nordiska Rådet. Adlercreutz har tidigare varit ersättare i gruppen. Han efterföljer riksdagsledamot Joakim Strand som har skött uppdraget. Som ny ersättare i gruppen har valts riksdagsledamot Eva Biaudet. Adlercreutz och Biaudet ingår i Mittengruppen i Nordiska rådet.

Finland är ordförandeland i Nordiska Rådet år 2022. Adlercreutz efterlyser diskussion om Nordens framtid.

– Finlands ordförandeår i Nordiska Rådet kommer att fokusera på ett socialt och hållbart Norden, ett säkert Norden, medborgarnas gränslösa Norden samt ett internationellt och framtidsmedvetet Norden. Efter en period av pandemi känns dessa frågor än mer viktiga. Som ordförandeårets deklaration säger så behöver vi en gemensam vision om vart världen är på väg och vilken del vi har i den, så att vi kan lösa gemensamma utmaningar med en gemensam front, säger Adlercreutz.

Adlercreutz påminner om att Nordiska Rådet firar sitt 70 årsjubileum i år.

– Det ger oss ett utmärkt tillfälle att tillsammans hitta arbetssätt som kunde göra det nordiska samarbetet mer effektivt och strategiskt.

Eva Biaudet understryker bredden av teman som har en nordisk dimension.

– Att jobba nordiskt känns viktigt att satsa på och kan aldrig tas för givet. Den nordiska humanismen, jämställdheten och respekten för mänskliga rättigheter har visat sitt värde på många sätt, inte minst för välfärden. Vi eftersträvar ett så gränslöst Norden som möjligt och alla vinner på en tätare växelverkan mellan både människor och nordiska institutioner. Vi SFP-politiker fortsätter att bära ett särskilt ansvar för det nordiska – vår hemregion, säger Biaudet.

Avgående Joakim Strand kommer att vara engagerad med nordiska frågor även i fortsättningen.

– Efter 3 år av givande arbete i Nordiska Rådet, dess utskott för tillväxt och utveckling samt Mittengruppen känns det bra att ge över till Anders och Eva. Mitt övriga nordiska engagemang, inte minst styrelseordförandeskapet i Kvarkenrådet EGTS kräver allt mer tid. Med nya färjan i hamn jobbar vi nu med projekt kring regionala elflyg, det nordiska batteribältet samt utreder olika förslag kring en fast förbindelse över Kvarken, säger Strand.

Adlercreutz: Lösningen kring Veikkaus-pengarna skapar stabilitet och förutsebarhet

Den parlamentariska arbetsgruppen som dryftat de så kallade Veikkaus-pengarnas framtid presenterade sitt betänkande idag.

– Det stora antalet organisationer som är beroende av pengar från Veikkaus kan pusta ut. Nivån på utbetalningarna hålls på en stabil nivå som långt motsvarar nuläget, säger Anders Adlercreutz som har deltagit i den parlamentariska arbetsgruppens arbete.

Den stora förändringen är att kopplingen mellan intäkter och utgifter slopas.

– Det här är bra på många sätt. Det är dels viktigt med tanke på hur vi hanterar spelberoende. I vår nuvarande modell välkomnar man varmt de intäkter som kommer från penningspel. Samtidigt skapar det problem. Det mänskliga lidandet som spelberoende förorsakar för de berörda och deras nära är något som vi ska motarbeta allt kraftigare.

– Den nya modellen skapar också förutsägbarhet. Vi behöver inte mera varje år diskutera hurdan stödnivån blir till exempelvis kulturen eller idrotten utan kan utgå ifrån en stabil nivå. Det här vinner bidragstagarna på. Den totala summan kommer att skärpas en aning, men den är förutsägbar.

Förändringen träder i kraft från år 2024. Arbetsgruppen var enig.

– Enigheten är viktig. Eftersom man i den nya modellen öppnar för större politisk styrning i processen är det viktigt att vi har samma syn på summans storlek och fördelningsprinciperna.

Adlercreutz i riksdagens öppningsdebatt: Fokus ska läggas på att stärka ekonomin

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz betonade i riksdagens öppningsdebatt på tisdagen behovet av strukturella sysselsättande åtgärder. Endast genom att ha ekonomin på en hållbar kurs kan vi skapa långsiktig välfärd.

– Vi vill se lösningar som möjliggör flexibilitet i vardagen, som gör det mera lockande att ta emot även kortvariga jobb och som minskar på byråkratin vid anställning av personal, säger Adlercreutz.

I sitt tal konstaterar Adlercreutz att denna regeringsperiod i historieskrivningen kommer att kännetecknas av coronapandemin. På grund av pandemin har regeringsperioden präglats både av en epidemiologisk och en ekonomisk kris.

– Trots pandemin har denna regering lyckats genomföra många förändringar, vilket ingen annan lyckats med tidigare. Nu är det dags att vi slutför vårt arbete, understryker Adlercreutz.

Förutom de centrala besluten gällande sysselsättningen kommer regeringen under den återstående riksdagsperioden bland annat att förnya lagstiftningen kring Ålands självstyre och kring Sametinget samt stärka det nordiska samarbetet inom flera sektorer. Dessutom ska det fattas flera nya beslut så att vi kan uppnå klimatneutralitet senast år 2035.

-Diskussionerna kan bli utmanande när flera olika intressen ska vävas ihop, men det centrala är att vi bär vårt ansvar, både i förhållande till vår omvärld och som beslutsfattare som representerar folket. Också här är det skäl att se den stora bilden. Priset för att inte göra tillräckligt är högt, avslutar Adlercreutz.

 

Emmi Piippo ny assistent för riksdagsledamot Anders Adlercreutz

Politices kandidat Emmi Piippo har börjat arbeta som assistent för riksdagsledamot Anders Adlercreutz. Piippo tillträdde tjänsten den 1 februari. Piippo har tidigare arbetat bland annat som verksamhetsledare för Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland samt gjort praktik i Europaparlamentariker Nils Torvalds stab i Europaparlamentet.

Piippo är hemma från Helsingfors och är på slutrakan i sina studier i statskunskap med inriktning på offentlig förvaltning vid Helsingfors universitet. Hon är medlem i Helsingfors ungdomssektion och har tidigare varit aktiv i Svensk Ungdom samt studentorganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

– Jag är redo för att ta an nya utmaningar och ser mycket fram emot att arbeta med Anders. Arbetet som riksdagsassistent ger en utmärkt insikt i politiken, säger Piippo.

– Denna riksdagsperiod börjar närma sig sitt slut och det råder ingen tvekan om att den återstående tiden kommer att vara hektisk. Jag är enormt glad över att få en så mångsidig medarbetare som Emmi med i mitt team. Hon har en bred bakgrund, har visat prov på starkt engagemang, har internationell erfarenhet och räds inte att ta tag i kontroversiella frågor. Jag ser fram emot att arbeta med henne, säger Adlercreutz

Piippo efterträder Crista Grönroos som blivit vald till politiskt sakkunnig för SFP.

Adlercreutz: Nu är det inte läge att fika efter snabbvinster

President Niinistö öppnade idag det sista riksmötet för denna regeringsperiod. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz känner sig hoppfull men utgår också ifrån att riksdagsperiodens slutraka kommer att vara arbetsdryg.

– President Niinistö lyfte upp betydelsen av enighet. Av det, att man håller fast i det man kommit överens om. Det här tål att betonas.Trots att riksdagsvalet närmar sig är det nu inte läge att fika efter snabbvinster. Vi bör agera långsiktigt. Nu gäller det att komma ihåg vad vi tillsammans kommit överens och blicka framåt, säger Adlercreutz.

– Vi har trots utmanande tider lyckats genomföra en rad olika reformer. De underlättar vardagen för den enskilda individen men skapar också bättre verksamhetsförutsättningar för företagen. Nu ska vi sköta den andra delen av ekvationen. Vi ska se till att den offentliga ekonomin står på en hållbar grund och att allt fler finländare har jobb. Coronapandemin drog mattan under oss alla. Nu ser vi ljus vid horisonten, säger Adlercreutz

Svenska riksdagsgruppen är fast inställd på att genomföra de reformer som krävs.

– Fokus ska nu ligga på att stärka ekonomin och skapa välfärd. Coronapandemin har satt djupa spår i vårt samhälle. Dem måste vi ta itu med.

 

 

Adlercreutz fortsätter leda Svenska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz från Kyrkslätt har återvalts till gruppordförande för Svenska riksdagsgruppen. Riksdagsgruppen hade sitt konstituerande möte idag efter att riksdagen inledde det nya riksmötet, det sista för denna regeringsperiod.

– Jag är tacksam över förtroendet att få leda riksdagsgruppen till nästa riksdagsval. Vi har ett intensivt år framför oss, säger Adlercreutz.

Hans budskap med tanke på den resterande riksdagsperioden är tydligt och klart.

–  Riksdagsvalet äger rum efter drygt ett år men före det har vi en viktig uppgift att tillsammans ro regeringsprogrammet iland. Det finns ännu många viktiga åtgärder som regeringen förbundit sig till.  Dessa måste nu genomföras utan att sänka ribban. Snabba vinster får inte vara någons prioritet. Politiken skall vara långsiktig, säger Adlercreutz.

Även riksdagsgruppens vice ordföranden blev återvalda. Till gruppens första viceordförande valdes Ålands riksdagsledamot Mats Löfström och till andra viceordförande riksdagsledamot Sandra Bergqvist från Pargas. Samma trio har lett SFP-gruppen sedan 2019.

Svenska riksdagsgruppen utgörs av SFP:s nio riksdagsledamöter och Ålands riksdagsledamot.

Rösta för bättre vård och omsorg

Om drygt en vecka går Finland till val i sitt första välfärdsområdesval. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz betonar vikten av att gå och rösta, trots att det nya valet känns främmande för många.

– Detta val handlar om hur vi får vård och hjälp i framtiden. Valresultatet kommer att inverka på hur din möjlighet till vård ser ut i framtiden och hur räddningsväsendet fungerar. Det är service som berör oss alla. Men om vi inte som röstare berättar att det här är viktigt går utvecklingen kanske inte i den riktning vi vill ha den. Därför är det viktigt att vi alla gör vår röst hörd i detta val, säger Adlercreutz.

För SFP är det viktigt att vården och omsorgen nu blir smidigare och att alla får den vård de behöver, på sitt eget modersmål, på rimligt avstånd.

– För oss är det viktigt att alla får den vård och hjälp de behöver och att de nya välfärdsområdena kan erbjuda mångsidig sjukvård som är lättillgänglig för alla. Därför är det så viktigt att allas röster hörs i valet.

– Allas rätt till god vård och omsorg måste tryggas oberoende av var i landet man bor och oberoende av ens inkomst, också i framtiden. Inom vården ska människan alltid vara i fokus, säger Adlercreutz.

Tilläggsinformation:
Anders Adlercreutz, tfn. 044 9810191

Adlercreutz: Naturgas är inte en hållbar energikälla

Enligt färska uppgifter ser det ut som att naturgasen, med vissa specialkrav gällande bland annat utsläppsgränser, kan komma att vara en del av den så kallade taxonomin för hållbara investeringar. I den definieras EU:s energipalett för en lång tid framåt.

– Naturgas kan inte klassificeras som en hållbar energikälla. Trots de framsteg som gjordes på mötet i Glasgow i höstas verkar nu politik köra över klimathänsyn. Naturgas är ett fossilt bränsle, och vi måste i första hand minska på just dessa energikällor, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.

Samtidigt varnar Adlercreutz för naturgasens säkerhets- och utrikespolitiska konsekvenser. Senast i december hotade Belarus president Lukasjenko med att stänga gasleveranserna via Belarus till EU.

– Det här är igen ett tecken på de säkerhetspolitiska problem naturgas lätt leder till. Man har använt naturgasleveranser som ett påtryckningsmedel tidigare, och kommer med säkerhet att göra det också i framtiden. Redan de säkerhetspolitiska aspekterna talar för att EU så snabbt som möjligt måste överge naturgas som energikälla, säger Adlercreutz.

Gasledningen Nord Stream II är nu färdigbyggd, men ibruktagandet kräver ännu godkännande av den tyska energimyndigheten. Ibruktagandet kan därför dröja till andra halvan av år 2022.

– Under processens gång har jag lyft upp den säkerhetspolitiska problematiken kring Nord Stream II. Ledningen strider mot EU:s energiunions målsättningar och gör EU mer beroende av Ryssland som energileverantör. Även om handel i sig kan leda till en positiv utveckling i Ryssland, kan detta inte ses som en förnuftig utveckling, säger Adlercreutz.

– Fastän ledningen i sinom tid tas i bruk är det skäl att nu på allvar se över den europeiska energipaletten. Mellaneuropas beroende av naturgas är också en av orsakerna till de höga energipriserna vi dras med för tillfället. Vi har många bättre och säkrare alternativ att tillgå och det är viktigt att inte taxonomin försinkar den utvecklingen, tillägger Adlercreutz.

Adlercreutz presenterar en modell för lokala avtal

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz vill stärka förhandlingskulturen och förnya den på sätt som motsvarar den moderna arbetsmarknadens behov. I tankesmedjan Liberas färska rapport presenterar Adlercreutz tillsammans med Björn Wahlroos och Janne Juusela reformer som behövs för att sätta fart på Finlands ekonomi. I rapporten presenterar Adlercreutz en för finska förhållanden skräddarsydd modell för lokala avtal.

– Arbetsmarknaden förändras och det är ofrånkomligt. Vi jobbar på nya sätt, våra karriärer ser annorlunda ut, rollerna på arbetsmarknaden förändras. Vi kan antingen försöka hantera förändringen och reagera på den med framförhållning, eller också kan vi låta förändringarna ske okontrollerat. Personligen föredrar jag det tidigare handlingssättet, konstaterar Adlercreutz.

– Både arbetsgivarna och arbetstagarna önskar mera lokala avtalsförhandlingar. Det skulle vara klokt att stärka och förnya förhandlingskulturen på ett sätt som motsvarar behovet på dagens arbetsmarknad. Det kan ske genom att vi rationaliserar kollektivavtalens struktur, avlägsnar hinder för att ingå avtal och skapar förutsättningar för förhandlingar samtidigt som vi stöder tillgången till information, skydd och dialog, säger Adlercreutz.

Adlercreutz konstaterar att lokala avtal sägs öka sysselsättningen och konkurrenskraften, men många har också farhågor.

– Jag förstår oron, men erfarenheterna från t.ex. Sverige och Danmark visar klart att det inte finns någon grund för farhågorna. Det är ändå väsentligt att se till att det i varje förhandling uppstår en jämlik förhandlingssituation och det är just det här som är målsättningen i den modell jag presenterar. Det är väsentligt att arbetstagarna alltid har en stark representation och rätt till information. Den här lösningen handlar om att ge mer morötter, inte käpp, säger Adlercreutz.

Tankesmedjan Libera presenterade sin senaste rapport ”Kolme piristysruisketta Suomelle” på tisdag den 14 december.