Adlercreutz: Använd Rysslands frysta tillgångar för Ukraina

– Det finns hundratals miljarder i frysta ryska tillgångar i Europa – rent moraliskt och logiskt borde dessa användas för att stödja Ukraina och bygga upp det som Rysslands brutala anfallskrig förstört, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, som på tisdag deltog i det allmänna rådets möte i Bryssel.

– Vi behöver nu i snabb takt utreda vilka lagliga vägar som finns för att göra det här möjligt, säger Adlercreutz

På lördagen den 24 februari blir det två år sedan Rysslands brutala invasion av Ukraina. EU har lovat hjälpa Ukraina så länge det behövs, och det budskapet även upprepades på rådsmötet. Enligt Adlercreutz stöder EU-länder Ukraina i väldigt olika grad.

– Finlands sammanlagda stöd uppgår nu till 1,8 miljarder euro och som bäst förbereds det 23:e stödpaketet till Ukraina. Skulle hela Europa följa Nordens och Baltikums ledning när det gäller stödet till Ukraina skulle situationen se väldigt annorlunda ut. Jag hoppas att alla medlemsländer skulle inse stundens allvar, säger Anders Adlercreutz.

Minister Adlercreutz i Berlin: I det rådande världspolitiska läget behöver vi ett starkare och mer konkurrenskraftigt EU

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besökte Berlin den 30 januari. På programmet stod bland annat ett möte med Tysklands minister för Europafrågor och klimatfrågor Anna Lührmann och andra högnivåmöten.

Ministrarna Adlercreutz och Lührmann behandlade många aktuella EU-ärenden. De diskuterade bland annat läget i fråga om halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram. De diskuterade också den så kallade Ukrainafaciliteten på 50 miljarder euro, som har lagts fram som en del av halvtidsöversynen. På ministrarnas agenda stod också utvecklandet av EU:s inre marknad och betydelsen av rättvis konkurrens, unionens utvidgning samt energi- och klimatfrågor.

”I det rådande världspolitiska läget behöver vi ett starkare och mer konkurrenskraftigt EU. Vi bör fokusera på våra styrkor, särskilt på att utveckla den inre marknaden. Vi måste återgå till normala regler om statligt stöd så snart som möjligt, för att trygga EU:s styrka och konkurrenskraft. Vi får inte äventyra den jämlika inre marknaden, som utgör en stark grund för unionen”, säger minister Adlercreutz.

Fokus i diskussionen låg också på att främja säkerheten i Europa och rättsstatsprincipen. Ett annat viktigt tema var stödet till Ukraina i dess försvarskamp mot Rysslands olagliga anfallskrig.

”Europeiska rådet måste vid sitt möte den 1 februari nå en politisk överenskommelse om Ukrainafaciliteten och det långsiktiga stödet till landet. Vi måste också beslutsamt stärka den europeiska försvarsindustrins kapacitet och påskynda produktionen av ammunition. Det är också mycket viktigt att processen utifrån Ukrainas fredsinitiativ fortsätter och får så bred uppbackning som möjligt”, säger minister Adlercreutz.

I Berlin träffade minister Adlercreutz också Anton Hofreiter, ordförande för tyska förbundsdagens EU-utskott, Heiko Thoms, statssekreterare med ansvar för Europafrågor vid finansministeriet och Jörg Kukies, statssekreterare med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor och Europafrågor vid förbundskanslerns kansli.

Dessutom träffade minister Adlercreutz företrädare för Friedrich Naumann-stiftelsens direktion. Stiftelsen arbetar för frihet och demokrati.

Minister Adlercreutz reser till Berlin

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besöker Berlin tisdagen den 30 januari. På programmet står bland annat ett möte med Tysklands minister för Europafrågor och klimatfrågor Anna Lührmann och andra högnivåmöten.

I Berlin träffar minister Adlercreutz också Anton Hofreiter, ordförande för tyska förbundsdagens EU-utskott, Heiko Thoms, statssekreterare med ansvar för Europafrågor vid finansministeriet och Jörg Kukies, statssekreterare med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor och Europafrågor vid förbundskanslerns kansli.

Under mötena diskuteras många aktuella EU-ärenden samt de bilaterala relationerna mellan Finland och Tyskland. När det gäller EU-ärenden diskuteras bland annat halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram, den inre marknaden, unionens utvidgning och rättsstatsfrågor. Dessutom fokuserar diskussionerna på stöd till Ukraina i landets försvarskamp mot Rysslands olagliga anfallskrig.

Ministrarna med ansvar för EU-frågor fortsätter rättsstatsdialogen och diskuterar försvar av demokratin

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel måndagen den 29 januari. På allmänna rådets agenda står det belgiska EU-ordförandeskapets prioriteringar, lagstiftningspaketet om försvar av demokratin i Europa och rådets årliga rättsstatsdialog. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet.

Det belgiska ordförandeskapet kommer att presentera sina prioriteringar vid ett offentligt sammanträde. Ordförandeskapets prioriteringar är att 1) försvara rättsstatsprincipen, demokratin och sammanhållningen, 2) stärka konkurrenskraften, 3) genomföra en grön och rättvis omställning, 4) stärka agendan för sociala frågor och hälsofrågor, 5) skydda människor och gränser och 6) främja ett globalt Europa.

Rådet kommer att hålla en riktlinjedebatt om det paket om försvar av demokratin i Europa som kommissionen lade fram i december 2023. Diskussionen är offentlig. Avsikten är att ministrarna ska föra en preliminär diskussion om förslaget till direktiv om insyn i och registrering av intresserepresentation för tredjeländers räkning. Dessutom diskuterar de mer allmänt sätt att skydda demokratin, bidra till motståndskraftiga valprocesser och främja medborgarnas delaktighet. Demokratin, delaktigheten och förtroendet i samhället stärks i enlighet med regeringsprogrammet. Finlands ståndpunkt i frågan är ännu inte klar.

”Att försvara ett fritt samhälle och demokrati är en av de viktigaste frågorna just nu. Europa hotas klart av desinformation, och inför Europaparlamentsval är frågan både viktig och aktuell. Därför gläder det mig att det belgiska ordförandeskapet prioriterar frågan och att vi kan diskutera den i rådet”, säger minister Adlercreutz.

Rådet fortsätter sin årliga rättsstatsdialog genom att diskutera landskapitlen om Spanien, Frankrike, Kroatien och Italien i kommissionens rapport om rättsstatsprincipen. Finland fortsätter på sin långsiktiga linje i rättsstatsfrågor och främjar rättsstatsprincipen och bekämpningen av korruption i EU. Rådets rättsstatsdialog, som baserar sig på kommissionens årliga rapport om rättsstatsprincipen, är en viktig metod när det gäller att stärka rättsstatsprincipen i Europeiska unionen.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

Anders Adlercreutz i Washington DC: Stödet till Ukraina får inte vackla

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz talade den 22 januari på en tillställning på Wilson Center i Washington DC, där han bland annat berörde Finlands målsättningar under det kommande året, både globalt och inom EU. Adlercreutz betonade särskilt följderna av kriget i Ukraina och vikten av fortsatt stöd.

– Det verkar finnas en bristfällig förståelse för vad som står på spel i Ukraina, både i Europa och USA. Följderna av att Ryssland får något som ens påminner om en seger är dramatiska och behöver tas på allvar. Därför är det viktigt att vårt stöd till Ukraina fortsätter, säger Adlercreutz.

I december fattade Europeiska rådet det historiska beslutet att medlemsförhandlingar påbörjas med Ukraina och Moldova, och Georgien gavs status som kandidatland. Trots det syns tendenser på en försvagad vilja att stödja Ukraina på båda sidorna av Atlanten, en utveckling som oroar Adlercreutz.

– Vi står inför en total kollaps av den världsordning som byggts upp efter andra världskriget ifall staters suveränitet och självbestämmanderätt inte respekteras och gränser ändras med våld. Det här får konsekvenser som är betydligt större än den nu aktuella krisen. Ukraina kämpar alltså inte bara för sin egen framtid, säger Adlercreutz

Även Finlands NATO-medlemskap lyftes upp i diskussionen, och det faktum att det i år gått 75 år sedan alliansen bildades. Ett av Finlands första mål i Nato är förverkligandet av Sveriges medlemskap. I juli 2024 håller NATO ett toppmöte i Washington DC, det andra som Finland delta i som fullvärdig medlem av försvarsalliansen.

– Min personliga åsikt är att Ukraina borde bjudas in till toppmötet i Washington DC, även om deras medlemskap i NATO ännu ligger lite i framtiden, säger Adlercreutz.

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besöker USA för att föra fram Finlands synpunkter på aktuella frågor som gäller samarbetet mellan Europa och Förenta staterna och för att främja Finlands och Förenta staternas bilaterala relationer.

Diskussionen på Wilson Center modererades av professor Kristina Spohr från The London School of Economics and Political Sciences och kan ses i sin helhet på Wilson Centers Youtube-kanal: https://bit.ly/3OciGvo.

Minister Adlercreutz reser till Washington D.C.

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besöker Washington D.C. i Förenta staterna den 20–24 januari.

Minister Adlercreutz ska ha flera högnivåmöten med företrädare för Förenta staternas politiska partier och företagsledare. Ministern deltar i ett diskussionsmöte om Finlands prioriteringar och utmaningar 2024, som ordnas av Wilson Center. Han deltar också i ett diskussionsmöte som ordnas av The German Marshall Fund of the United States (GMF).

Syftet med resan är att föra fram Finlands synpunkter på aktuella frågor som gäller samarbetet mellan Europa och Förenta staterna och att främja Finlands och Förenta staternas bilaterala relationer.

Adlercreutz & Wickström: Vi vill se fler närtåg mellan Hangö och Helsingfors

Svenska folkpartiets riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Henrik Wickström gläds över att VR idag inledde sina första direkta tågturer mellan Helsingfors och Hangö. Både Adlercreutz och Wickström deltog i invigningen av den nya tågförbindelsen vid Helsingfors järnvägsstation idag. De åkte också båda med det första tåget från Helsingfors mot Hangö.

 -Det här en fantastisk regional nyhet för Västnyland. Trots att det ännu handlar om några enstaka turer i veckan skapar det en öppning för en framtida utveckling av kustbanan och trafiken mot Hangö. Vi hoppas att vi i takt med att kustbanan utvecklas får se fler tågturer mellan Västnyland och Helsingfors. Det är också bra om Ingå station igen kan öppnas för tågtrafik, konstaterar Adlercreutz och Wickström.

Både Adlercreutz och Wickström ser tågtrafiken som en viktig del av Västnylands framtid. Regionens kommuner behöver nu tillsammans med staten och VR utveckla tågtrafiken med sikte mot 2030, då Esbostadsbanan blir färdig.

-Det är viktigt att skapa en vision för hur tågtrafiken ska se, det hjälper kommunerna att locka till sig invånare. Det är också viktigt för oss att jobba för kustbanan och tågtrafiken mot Åbo. Vi hoppas att HRT-områdets invånare ska kunna använda VR:s nya tågförbindelse även inom den interna trafiken. Det är helt galet att man inte skulle kunna åka till exempel från Sjundeå till Helsingfors med nya H-tåget, säger Adlercreutz och Wickström.

Ministrarna med ansvar för EU-frågor förbereder Europeiska rådets decembermöte

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel tisdagen den 12 december. Huvudtemat för mötet är förberedelserna inför Europeiska rådets decembermöte. Rådet ska också godkänna slutsatser om utvärderingen av EU:s årliga rättsstatsdialog, om unionens utvidgning och om hanteringen av demografiska förändringar i Europa. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet.

På agendan för Europeiska rådets möte den 14–15 december står Ukraina, Mellanöstern, halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen, utvidgningen, säkerhet och försvar, migration och andra aktuella teman, bland annat hybridattacker, antisemitism, rasism och den strategiska agendan.

Finland anser att EU också i fortsättningen ska sätta ambitionsnivån högt när det gäller stöd till Ukraina. EU måste ge Ukraina mer långsiktiga utsikter för stöd och göra hjälpen till landet mer förutsägbar. Finland förespråkar starkt användning av den europeiska fredsfaciliteten och ytterligare kapitalisering av fonden i syfte att stödja Ukraina.

Finland anser att EU:s utvidgning, om den bygger på kandidatländernas egna meriter och uppfyllelse av medlemskapskriterierna, stärker unionens säkerhet, globala ställning och ekonomiska välfärd och främjar demokrati, rättsstatsutveckling och tillgodoseende av de grundläggande fri- och rättigheterna. Finland ställer sig bakom kommissionens rekommendation om att inleda förhandlingar om EU-medlemskap med Ukraina och Moldavien och godkänna förhandlingsramarna när de återstående villkoren har uppfyllts.

”Finland har en klar ståndpunkt i fråga om utvidgningen: vi välkomnar de nya länderna, men de måste uppfylla kraven. Vi kan se hur Ryssland pressar på EU:s närområden, och därför är det av avgörande betydelse att utvidgningsprocesserna får ett lyckat slut”, säger minister Adlercreutz.

Förhandlingarna om halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram är på slutrakan och avsikten är att Europeiska rådet ska enas om frågan vid sitt decembermöte. Finland formulerar sin slutliga ståndpunkt i fråga om förhandlingshelheten utifrån sitt övergripande intresse. Europeiska rådet ska fatta ett enhälligt beslut om halvtidsöversynen av budgetramen.

”Arbetet med halvtidsöversynen av budgetramen har gått i rätt riktning. Det är viktigt att se till att Ukraina får starkt stöd också i fortsättningen. Ukraina kämpar för sin existens och för den regelbaserade världsordningen. Vi har inte råd att låta bli att stödja landet i dess kamp. Stödet ska vara ett långsiktigt och starkt inslag i budgeten”, säger minister Adlercreutz.

Rådet har för avsikt att godkänna slutsatser om utvärderingen av rådets årliga rättsstatsdialog och om hanteringen av demografiska förändringar i Europa. När det gäller rättsstatsfrågor kommer Finland att fortsätta på sin långsiktiga linje och främja rättsstatsprincipen och bekämpningen av korruption i EU. I fråga om demografiska förändringar betonas det i slutsatserna att ingen EU-medborgare eller region i EU får lämnas efter i utvecklingen. Finland kan godkänna ordförandeskapets förslag till rådets slutsatser.

Det spanska ordförandeskapet och det tillträdande belgiska ordförandeskapet ska presentera en färdplan för den europeiska planeringsterminen 2024.

Rådet tar även del av kommissionens lägesrapport om förhandlingarna om ett associeringsavtal med Andorra och San Marino, och ordförandeskapet informerar rådet om förslaget till upprättande av EU:s makroregionala strategi för Atlanten.

Ministrarna kommer också att diskutera Spaniens begäran om att katalanska, baskiska och galiciska ska bli officiella språk i EU.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

Benina Uotinen ny riksdagsassistent för minister Adlercreutz

Benina Uotinen har valts till riksdagsassistent för Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz (SFP). Uotinen tillträdde tjänsten den 4 december. Uotinen är politices kandidat från Åbo Akademi och på slutrakan av sina magisterstudier i folkrätt.

Uotinen är hemma från Esbo och har tidigare varit praktikant på europaparlamentariker Nils Torvalds stab i Europaparlamentet och på Finlands ständiga representation för FN i Genève samt arbetat som tjänsteman på myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

– Jag ser framemot de nya utmaningarna som följer av att få hjälpa Anders i riksdagen. Det erbjuder en utmärkt insikt i det dagliga politiska arbetet, säger Uotinen.

– Det gläder mig att få med Benina i teamet. Hon har bred internationell arbetserfarenhet och en positiv attityd vilket behövs för att kunna klara av det hektiska riksdagsarbetet, säger Adlercreutz.

Europaminister Adlercreutz besöker Europaparlamentet

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besöker Europaparlamentet i Strasbourg i Frankrike den 21–22 november. Ministern träffar bland annat företrädare för Europaparlamentets presidium, ordförande för politiska grupper i Europaparlamentet, EU-kommissionärer samt Europaparlamentariker och centrala tjänstemän från Finland.

”Finland stärker sitt inflytande på EU:s beslutsfattande. En viktig fråga som ofta får mindre uppmärksamhet är inflytandet uttryckligen på lagberedningen i Europaparlamentet. Under min resa kommer jag att träffa viktiga aktörer i kommissionen och parlamentet”, säger minister Adlercreutz.

I samband med Europaparlamentets plenarsammanträde kommer minister Adlercreutz att diskutera med parlamentets talman Roberta Metsola. På programmet står också möten med ordförande för politiska grupper i Europaparlamentet, bland annat ordföranden för Europeiska folkpartiets grupp Manfred Weber, ordföranden för gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Iratxe García Pérez, vice ordföranden för gruppen Renew Europe Malik Azmani och medordföranden för gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen Terry Reintke. Samtalsämnen är framför allt det kommande Europaparlamentsvalet och prioriteringarna för EU:s kommande femårsperiod (2024–2029).

Minister Adlercreutz diskuterar halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram och budgetkonsekvenserna av EU:s eventuella utvidgning med kommissionären med ansvar för budget Johannes Hahn. Med Europeiska kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič ska han diskutera bland annat EU:s konkurrenskraft och klimat- och energifrågor.

Minister Adlercreutz besöker också Finlands ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg.